Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

 NKHANI 91

Kumuka kwa Jezu

Kumuka kwa Jezu

Pomwe Jezu adafa, mwamuna munango wakudala omwe dzina lace akhali Zuze, adayenda kwa Pirato, acikakumbira kucosa mtembo wa Jezu kuti akaupendese. Zuze adatenga mtembo wa Jezuyo, aciukulungira na nguwo zakuumira. Patsogolo pace, adakamuikha mu cimphako, acicifunga na cimwala cikulu. Akulu-akulu wa ansembe adayenda kwa Pirato, acikamuuza kuti: ‘Tinkucita mantha kuti pinango anyakupfunza wa Jezu angadzabe mtembo wace, acinamizira kuti wamuka kwa anyakufa.’ Tenepo, Pirato adawauza kuti: ‘Kaikheni alindiri pa cimphakoco.’

Pambuyo pa nsiku zitatu, ku macibese-bese, akazi winango adayenda ku thenje kule, ndipo adakawona kuti cimphako cire cikhali bwanzu, ndipo cimwalaco cikhali ku mbali. Mkati mwa cimphakomo mukhana anjo, omwe adauza akaziwo kuti: ‘Lekani kugopa. Jezu walamusidwa kwa anyakufa. Ndokoni mukauze anyakupfunza wace kuti akagumane naye ku Galileya.’

Mariya Madalena adathamanga, acikauza Pedru na Juwau kuti: ‘Wanthu atenga mtembo wa Jezu!’ Pedru na Juwau adathamangirambo ku thenjeko, ndipo adakawona kuti mukhalibedi cinthu m’cimphakomo, acibwerera m’mii mwawo.

Pomwe Mariya Madalena adadzabwerera pomwe ku thenjeko, iye adawona wanjo awiri mkati mwa cimphako mule, ndipo iye adati kwa wanjowo: ‘Ndin’dziwa lini komwe Mbuya wangu aikhidwa.’ Patsogolo pace, iye adawona mwamuna munango omwe adayesa kuti akhali nyakusamalira maluwa, ndipo adamuuza kuti: ‘Mbuya, ndiuzeni komwe mwaikha mtembo wa Jezu.’ Tsono pomwe mwamunayo adati: ‘Mariya!’ Iye adadziwiratu kuti akhali Jezu. Mariyayo adalira mwakukomedwa, aciti: ‘Mpfunzisi!’ Ndipo adamukolombexa. Jezu adati kwa iye: ‘Ndoko ukauze abale wangu kuti iwepo wandiwona.’ Pa nthawe ibodzi-bodziyo, Mariya adathamanga, acikauza apostolo kuti akhadawonana na Jezu.

Nsiku ibodzi-bodziyo, pomwe anyakupfunza awiri wa Jezu akhacokera ku Jeruzalemu, acimbayenda ku Emausi, mwadzidzidzi mwamuna munango adayamba kufamba nawo pabodzi, aciwabvunza kuti akhaceza ciyani. Iwo adati: ‘Kodi mulibe kubva? Nsiku zitatu za mbuyozi, akulu-akulu wa ansembe adapha Jezu. Ndipo tsapano, mkazi munango ankulewa kuti Jezuyo ana moyo!’ Tsono mwamunayo adawabvunza kuti: ‘Kodi imwepo mumbakhulupira lini bzomwe adalewa apolofeta? Iwo adalewa kuti Kristu  angadadzafa, acimuka.’ Ndipo iye adapitiriza kuwafotokozera Bzinembo. Pomwe akhafika ku Emausi, anyakupfunzawo adauza mwamunayo kuti ayende nawo pabodzi. Pa kudya cakudya ca ku masikati, mwamunayo adapembera cakudyaco, ndipo iwo adadzazindikira kuti akhali Jezu, ndipo Jezuyo adanyembereka.

Anyakupfunza awiriwo adabwerera mwakamfulumize ku Jeruzalemu komwe apostolo wa Jezu akhadatsonkhana, acikawauza bzomwe bzikhadawacitikirabzo. Ndipo pomwe iwo akhali mkati mwa nyumba, Jezu adawonekera kwa wense. Pakuyambirira apostolowo alibe kukhulupira kuti akhalidi Jezu. Tsono Jezu adati kwa iwo: ‘Onani manja yanguya, ndiphateni. Bzikhadanembedwa kuti Kristu angadadzalamusidwa kwa anyakufa.’

‘Inepano ndine njira, cadidi na moyo. Palibe omwe angafike kuna Baba, acisaya kupita na mwa inepano.’ —Juwau 14:6