Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 88

Jezu Adamangidwa

Jezu Adamangidwa

Pakati pa usiku, Jezu na apostolo wace adayenda ku phiri la Mioliva, ndipo mwezi ukhadadzala bwino. Pomwe adafika ku zunde la Djetsemani, Jezu adauza apostolo wacewo kuti: ‘Bakadikhirani pano, ndipo khalani tceru.’ Ndipo Jezuyo adayenda patali pang’ono, acikagodama pansi thangwe akhana thupo kwene-kwene. Ndipo adapemba kwa Yahova, aciti: ‘Baba, mbakucitike kufuna kwanu.’ Patsogolo pace Yahova adatumiza anjo kuti akamulimbise. Pomwe Jezu adabwerera komwe kukhana apostolo wacewo, adakagumana ankugona. Ndipo iye adati kwa iwo: ‘Mukani! Ino si nthawe yakugona! Inkufika nthawe yakuti ndiperekedwe m’manja mwa anyamadulanthaka wangu.’

Kanthawe kang’ono-ng’ono, Juda adafika na thimu la wanthu omwe akhana mphanga na miti. Pakuti Jezu na apostolo wace akhambafuna kwene-kwene kumbayenda ku zunde la Djetsemani, Judayo akhadziwa kuti angadakamugumana kumweko. Juda akhadapangana nawo wanthuwo kuti angadawadziwisa kuti Jezu nguponi. Tenepo, iye adayenda pomwe pakhana Jezupo, acikamupasa beju. Ndipo Jezu adamubvunza kuti: ‘Juda, kodi iwepo unkundipereka na beju?’

Patsogolo pace, Jezuyo adabvunza wanthuwo kuti: ‘Kodi munkunyang’ana yani?’ Iwo adati: ‘Tinkunyang’ana Jezu Mnazaleti.’ Ndipo iye adati: ‘Ndinepanoletu.’ Wanthuwo adagopa na kulimba mtima kwaceko, acigwa pansi na mantha. Tsono Jezu adawabvunza pomwe kuti: ‘Kodi munkunyang’ana yani?’ Iwo adatawira kuti: ‘Tinkunyang’ana Jezu Mnazaleti.’ Ndipo Jezu adati: ‘Ndakuuzani kale kuti ndinepano. Alekeni anyakupfunza wanguwa ayende.’

Pomwe Pedru adazindikira bzomwe bzikhacitikabzo, iye adatenga mphanga yace, acigwata khutu la mtumiki wa mkulu wa ansembe, omwe dzina lace akhali Maliko. Tsono Jezu adaphata pa khutu la Malikoyo, acimupoza. Patsogolo pace, iye adauza Pedru kuti: ‘Bwezera mphanga yakoyo. Pakuti ukapha na mphanga,  un’dzafambo na mphanga.’ Acikundawo adamanga Jezu, ndipo apostolowo wense adathawa. Wanthuwo adatenga Jezu, aciyenda naye kwa Anasi, omwe akhadatumikira ninga Mkulu wa ansembe. Ndipo Anasiyo adacita mibvunzo Jezuyo. Atamala, adamutumiza kumui kwa Kaifasi, Mkulu wa ansembe. Tsono n’ciyani comwe cidacitika na apostolo wale?

‘M’dzikomu mun’dzagumana matsautso, koma khalani wakukhwimika! Ine ndalikunda dziko.’—Juwau 16:33