Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 93

Jezu Adabwerera Kudzulu

Jezu Adabwerera Kudzulu

Jezu adakagumana pomwe na ateweri wace ku Galileya, aciwapasa lamulo lakufunika kwene-kwene, lakuti: ‘Ndokoni mukapfunzise wanthu wa mitundu yense. Mukawapfunzise bzinthu bzense bzomwe ndidakuuzani, muciwabatiza.’ Ndipo iye adawapicira kuti: ‘Dziwani kuti ndiri pabodzi na imwepo.’

Pomwe Jezu adalamusidwa, iye adacita nsiku 40 acimbawonekera kwa anyakupfunza wace wakusiyana-siyana ku Galileya na ku Jeruzalemu. Ndipo adawapfunzisa bzinthu bzakufunika kwene-kwene na kucitambo bzakudabwisa bzizinji. Pakumalizira pace, iye adatsonkhana na apostolo wace pa phiri la Mioliva, aciwauza kuti: ‘Lekani kucoka mu Jeruzalemu. Mudikhirire bzomwe Pai wangu adakupicirani.’

Tsono apostolowo alibe kubvesesa thandauzo la bzimwebzo, ndipo adamubvunza kuti: ‘Kodi ni nthawe ino yomwe muniyamba kutonga Jirayeri?’ Jezu adati: ‘Yahova an’funa lini kuti ndikhale Mambo pa nthawe ino. Tsapanopapa mun’tambira mzimu wakucena, ndipo mun’dzakhala mboni zangu. Mupalizire mu Jeruzalemu, ku Judeya, ku Samariya, mpaka ku mbali zakutali za pa dziko la pansi.’

Atamala kulewa bzimwebzo, iye adadzusika, aciyamba kuyenda kudzulu. Mitambo idamumpswinkha, ndipo apostolowo alibe kudzakwanisa kumuwona.

Apostolowo adabwerera ku Jeruzalemu, ndipo iwo akhatsonkhana m’cipinda ca padzulu ca m’nyumba inango, acimbapemba pabodzi. Iwo akhadikhirira kuti Jezu awapase malango yakuthumizirika.

‘Bzipsa bzabwino bza Umambo, bzin’dzapaliziridwa pa dziko lense komwe kuna wanthu, ninga umboni kwa mitundu yense, ndipo pamwepo cimaliziro cin’dzafika.’—Mateu 24:14