Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

 NKHANI 90

Infa ya Jezu

Infa ya Jezu

Akulu-akulu wa ansembe adatenga Jezu, aciyenda naye kumui kwa Pirato, ndipo Piratoyo adawabvunza kuti: ‘Kodi munthuyu waphonya ciyani?’ Iwo adati: ‘Umweyu ankubziti mambo.’ Ndipo Pirato adabvunza Jezu kuti: ‘Kodi iwepo ndiwe mambo wa Ajuda?’ Jezu adatawira kuti: ‘Umambo bwangu bumbacita lini mbali ya dziko.’

Patsogolo pace, Pirato adatumiza Jezu kwa Herode, mtongi wa ku Galileya kuti akawonembo penu Jezuyo akhadaphonya cinthu ciri-cense. Tsono Herode alibe kuwona cakuphonyeka ciri-cense, ndipo adam’bweza pomwe kwa Piratoyo. Ndipo Pirato adati kwa wanthuwo: ‘Inepano na Herode tiribe kuwona cinthu cakuphonyeka kwa munthuyu. Ndin’mutsudzula ayende.’ Tsono wanthuwo adati: ‘Mupheni! Mupheni!’ Tenepo, acikunda adatcanga Jezu na mtcamu wa bzingwe, adamupswipira mata, acimumenyambo na mafaiti. Patsogolo pace, iwo adakonza korowa ya minga, acibvazika Jezuyo mu msolo. Iwo akhambamunyoza, mwakulewa kuti: ‘Macibese, mambo wa Ajuda.’ Pirato adauza pomwe wanthuwo kuti: ‘Ndinkuwona lini cinthu cakuphonyeka kwa munthuyu.’ Tsono wanthuwo adangingimira Piratoyo kuti Jezu aphedwe. Tenepo iye adadzabvumiza kuti Jezu akaphedwe.

Iwo adatenga Jezu, aciyenda naye ku mbuto inango yakucemeredwa Gologota, ndipo kumweko, iwo adakagonesa Jezu pa cimuti, acikhomerera manja na minyendo yace. Patsogolo pace, iwo adaciyimisa cimutico. Jezu adapemba, aciti: ‘Baba, alekerereni wanthuwa, iwo an’dziwa lini bzomwe ankucita.’ Wanthuwo adayamba kumunyoza, acimbati: ‘Penu ndiwedi Mwana wa Mulungu, bzipulumuse wekha. Buluka pa mutipo!’

Tsono kapondo m’bodzi omwe akhadakhomereredwa ku mbali kwa Jezu, adati kwa iye: ‘Mudzandikumbukirembo mu Umambo bwanu.’ Ndipo Jezu adamupicira kuti: ‘Un’dzakhala nane m’Paraizo.’ Mwadzidzidzi kudacita mdima kwa maora matatu napo yakhali masikati. Anyakupfunza winango akhadaima pafupi na cimutico, kuphatanidza Mariya, mai wace Jezu. Ndipo Jezu adakumbira Juwau kuti asamalire Mariyayo ninga mai wace caiwo.

Pakumalizira pace, Jezu adati: ‘Bzakwanisika.’ Ndipo adatsulima, acifa. Pa nthawe ibodzi-bodziyo, pansi padatekenyeka, ndipo cinguwo comwe  cikhagawa pakati cipinda cakucena na cipinda cakucenesesa ca mu tempwlo, cidang’ambika kati na kati. Ndipo mkulu wa acikunda adati: ‘Umweyu akhalidi Mwana wa Mulungu.’

‘Bziribe basa kuti mapiciro ya Mulungu n’mazinji tani. Iyo yadakhaladi “Inde” mwa iye.’ —2 Wakolinto 1:20