Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 87

Cilaliro Cakumalizira

Cilaliro Cakumalizira

Ajuda akhambacita cikondweso ca Paskwa gole liri-lense pa nsiku ya 14, mwezi wa Nisani. Cikondwesoco cikhawakumbusa momwe Yahova adawapulumusira ku Edjipito, aciwayendesa ku dziko lakupiciridwa. Mu gole la 33 EC, Jezu na apostolo wace adacita cikondweso ca Paskwa ku Jeruzalemu, m’cipinda ca padzulu. Ku phampha kwa cikondwesoco, Jezu adati: ‘M’bodzi wa imwepo an’dipereka.’ Tsono, apostolowo adadabwa, acibvunza Jezu kuti: ‘Mbani umweyo?’ Jezu adati: ‘Munthu omwe ndinkumupasa pauyi.’ Patsogolo pace, iye adatenga pau, acipasa Juda Sikaliyoti. Ndipo pa nthawe ibodzi-bodziyo, Juda adamuka, acibula m’cipindamo.

Jezu adapemba. Patsogolo pace, iye adabadula-badula pau, ndipo adapasa apostolo wace omwe akhadasalawo, aciwauza kuti: ‘Dyani pauyi, yomwe inkuimira thupi langu lomwe lin’dzaperekedwa thangwe ra imwepo.’ Patsogolo pace, iye adatenga vinyu, ndipo pambuyo pa kupemba, adapasa apostolo wacewo, aciwauza kuti: ‘Mwani vinyuyi yomwe inkuimira mulopa wangu omwe un’dzaperekedwa kuti pikado zanu zilekereredwe. Ndinkukupicirani kuti mun’dzakhala wamambo pabodzi na inepano kudzulu. Mbacitani bzimwebzi pa gole liri-lense kuti mumbandikumbukire.’ Ateweri wa Jezu akadapitiriza kumbatsonkhana pabodzi gole liri-lense kuti ambakumbukire bzomwe Jezu adacita usiku bom’bule. Mtsonkhano umweyo umbacemeredwa Cilaliro ca Mbuya.

 Atamala kulalirako, apostolo omwe akhalipowo adayamba kunesana kuti mbani akhali wakufunika kwene-kwene pakati pawo. Tsono Jezu adawauza kuti: ‘Omwe an’funa kukhala mkulu pakati panu, akhale mtumiki wa anzace.

‘Imwepo ndimwe axamwali wangu, thangwe ndimbakuuzani bzense bzomwe Pai wangu ambafuna kuti ndikuuzeni. Tsapanopapa ndinibwerera kudzulu, kwa Pai wangu. Imwepo mun’sala pansi pano, ndipo wanthu an’dzadziwa kuti ndimwe anyakupfunza wangu mukambafunana. Mbafunanani ninga momwe inepano ndakufunirani.’

Pakumalizira pace, Jezu adapemba kwa Yahova kuti akhotcerere ateweri wace wense. Iye adakumbira Yahova kuti awathandize kumbaphata basa pabodzi mwa mtendere, acipembambo kuti dzina la Yahova licenesedwe. Patsogolo pace, Jezu na apostolo wacewo adaimba nyimbo zakutumbiza Yahova, acibula panja. Ikhadafika nthawe yakuti Jezu amangidwe.

‘Lekani kugopa kathimu ka mabiramwe, thangwe Baba wanu wabvuma kukupasani Umambo.’—Luka 12:32