Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

 NKHANI 85

Jezu Adapoza Wanthu pa Nsiku ya Malinkhuma

Jezu Adapoza Wanthu pa Nsiku ya Malinkhuma

Jezu akhambawengedwa na Afalizeu, ndipo iwo akhanyang’ana mathangwe kuti amumange. Afalizeuwo akhambalewa kuti Jezu akhafunikira lini kumbapoza wanthu pa nsiku ya malinkhuma. Tsono, pa nsiku inango, yomwe ikhali nsiku ya malinkhumayo, Jezu adagumana na munthu omwe akhali zimola cibadwiremo, ndipo iye akhakumbira wanthu kobiri pa mseu. Jezuyo adauza anyakupfunza wace kuti: ‘Onani momwe mphanvu ya Mulungu in’thandizira munthuyu.’ Iye adasanganiza dongo na mata yace, acinyatika m’maso mwa zimolayo. Ndipo adamuuza kuti: ‘Ndoko ukasambe m’maso ku Sirowe.’ Pomwe zimolayo adacita bzimwebzo, iye adayambiratu kuwona.

Wanthu adadabwa kwene-kwene na bzimwebzo, aciti: ‘Kodi ngumweyudi zimola ule omwe akhambakhala pa mseu, acimbatikumbira kobiri, ayai ni munthumbo wakundotengana naye?’ Munthuyo adati: ‘Ndinepanoletu!’ Tsono wanthuwo adamubvunza kuti: ‘Un’kukwanisa tani kuwona tsapano?’ Pomwe iye adawafotokozera bzomwe bzidamucitikirabzo, wanthuwo adayenda naye kwa Afalizeu.

Munthuyo adauza Afalizeuwo kuti: ‘Jezu adanyatika dongo m’maso mwangumu, acindiuza kuti ndikasambe m’maso. Nditacita bzimwebzo, ndidayambiratu kuwona.’ Tsono Afalizeuwo adati: ‘Penu Jezuyo ankupoza wanthu pa nsiku ya malinkhuma, ndiye kuti mphanvuyo si yakucokera kwa Mulungu.’ Tsono wanthu winango akhati: ‘Mphanvu ya Jezuyo ingadasaya kucokera kwa Mulungu, munthuyu angadakwanisa lini kuwona na pang’onopo.’

Afalizeuwo adacemeresa abereki wa munthuyo, aciwabvunza kuti:  ‘Kodi mwana wanuyu ankukwanisa tani kuwona tsapano?’ Aberekiwo akhabva mantha pakuti Afalizeu akhalewa kuti munthu ali-wense omwe angadakhulupira Jezu, angadathothedweratu mu sinagoga. Tenepo, iwo adati: ‘Ifepano tin’dziwa lini. Mubvunzeni iye.’ Ndipo Afalizeuwo adam’bvunza pomwe munthuyo, ndipo iye adati: ‘Inepano ndakuuzani kale bzense bzomwe ndin’dziwa. Thangwe ranyi munkundibvunza-bvunza pomwe?’ Tenepo, Afalizeuwo adakalipa kwene-kwene, acimucosa mu Sinagoga.

Jezu adadzagumana naye munthuyo, acimubvunza kuti: ‘Kodi iwepo umbakhulupira Mesiya?’ Ndipo iye adati: ‘Ndingadadziwa kuti iye mbani, ndingadamukhulupira.’ Tenepo, Jezu adati: ‘Mesiyayo ndinepanoletu.’ Unkuwona momwe Jezu akhaliri munthu wabwino? Iye alibe kundomupoza munthu ule, koma adamuthandizambo kukhala na cikhulupiro.

‘Munkuphonya, thangwe mun’dziwa lini Bzinembo ne mphanvu ya Mulungu.’ —Mateu 22:29