Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

 NKHANI 77

Jezu Adalewalewa na Mkazi Msamariya

Jezu Adalewalewa na Mkazi Msamariya

Pambuyo pa nyengo ya Paskwa, Jezu na anyakupfunza wace adapita pafupi na mzinda wa Samariya pomwe iwo akhayenda ku Galileya. Jezu adaima pa mcera kuti apume, pomwe anyakupfunza wace akhayenda kagula cakudya mu mzindamo.

Pa mcerapo, padabwera mkazi kuti adzatunge madzi. Ndipo Jezu adati kwa mkaziyo: ‘Ndipasembo madzi ya kumwa.’ Tsono mkaziyo adati: ‘Thangwe ranyi imwepo munkulewalewa na inepano? Inepano ndine Msamariya. Ajuda ambalewalewa lini na Asamariyafe.’ Tsono Jezu adamutawira kuti: ‘Ungadadziwa kuti inepano ndine yani, iwepo ungadandikumbira madzi, ndipo inepano ndingadakupasa madzi yomwe yambapasa moyo.’ Mkaziyo adabvunza kuti: ‘Kodi mun’funa kulewa ciyani? Imwepo mulibe ne nacomboco kuti mutungire madziyo.’ Tsono Jezu adati: ‘Munthu ali-wense omwe animwa madzi yomwe ndin’mupasa inepano, iye an’dzabva lini pomwe nyota.’ Tenepo, mkaziyo adati: ‘Mbuya, ndipaseni ndipo madziyo.’

Patsogolo pace, Jezu adauza mkaziyo kuti: ‘Ndoko ukacemere bayako, ubwere naye kuno.’ Tsono mkaziyo adati: ‘Mbuya, inepano ndiribe mwamuna.’ Ndipo Jezu adati: ‘Iwepo unkulewa cadidi. Iwepo udalowodwa kaxanu-kense, ndipo tsapano unkukhala na mwamuna omwe si wako.’ Tenepo, mkaziyo adati: ‘Inepano ndinkuwona kuti imwepo ndimwe mpolofeta. Wanthu azinji ambakhulupira kuti tin’funika kunamata Mulungu pa phiri iri, tsono Ajuda ambalewa kuti tin’funika kumunamatira ku Jeruzalemu kokha. Koma inepano ndimbakhulupira kuti Mesiya akadzabwera, iye an’dzatiuza momwe tingadzanamatire Mulunguyo.’ Tenepo, Jezu adadzauza mkaziyo cinthu comwe iye akhanati kuuza munthu ali-wense. Iye adati: ‘Mesiyayo ndinepano.’

 Tenepo, mkaziyo adayenda mwakamfulumize mu mzindamo, acikauza wanthu kuti: ‘Inepano ndamuwona Mesiya. Iye akudziwa bzense bza inepano. Mbatiyendeni, mukamuwonembo!’ Tenepo, iwo adamutewera mpaka pa mcerapo, acikapfunzisidwa na Jezu.

Asamariyawo adakumbira kuti Jezuyo akhale nawo mu mzinda mwawomo. Tenepo, Jezu adamala nsiku ziwiri mu mzindamo, aciwapfunzisa, ndipo wanthu azinji adamukhulupira. Patsogolo pace, iwo adauza mkazi Msamariya ule kuti: ‘Pambuyo pa kumubva munthuyu, tadziwa kuti ndiyedi ule omwe angadabwera kuti adzapulumuse wanthu.’

‘“Bwera!” Ali-wense omwe ankubva nyota, abwere. Ndipo ali-wense omwe an’funayo, amwe madzi ya moyo ya fovolo.’—Cibvumbulutso 22:17