Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 80

Apostolo 12 wa Jezu

Apostolo 12 wa Jezu

Pambuyo pa kupalizira kwa gole libodzi na meya, Jezu adafuna kucita cakusankhula cakufunika kwene-kwene. Iye akhafuna kusankhula apostolo wace omwe angadapalizira naye pabodzi na kudzatsogolera magwere yakuyambirira. Tenepo, iye adayenda pa phiri linango, acikapemba kwa Yahova usiku bwense kuti amuthandize kusankhula bwino. Ku macibese yace, Jezu adacemera anyakupfunza wace, acisankhula 12 pakati pawo kuti akhale apostolo wace. Kodi unkuyakumbukira madzina yawo? Iwo akhali: Pedru, Andereya, Tiyago, Juwau, Firipi, Bartolomeu, Thomasi, Mateu, Tiyago mwana wa Alufeu, Tadeu, Simau na Juda Sikaliyoti.

Andereya, Pedru, Firipi, Tiyago

Apostolo 12 wale akhacita ulendo na Jezu, ndipo pambuyo pa kuwapfunzisa, iye adawatumiza kuti akapalizirembo wokha. Yahova adawapasa mphanvu yakucosa madimonyo na kupoza atenda.

Juwau, Mateu, Bartolomeu, Thomasi

Jezu akhambawona apostolowo ninga axamwali wace, ndipo akhawakhulupira kwene-kwene. Afalizeu akhambanyoza apostolowo thangwe iwo akhalibe kupfunza kwene-kwene. Tsono Jezu adawapfunzisa kuti ambacite basa lakupalizira. Iwo adakhala pabodzi na Jezu pa nthawe zakufunika kwene-kwene pa moyo wace, ninga pa  nthawe yomwe iye akhanati kufa na pambuyo pa kulamusidwa kwa anyakufa. Umweyu ukhali mwayi ukulu kwene-kwene kwa iwo! Apostolo winango wa Jezu akhalimbo wa ku Galileya ninga iye, ndipo winango akhana mabanja yawo.

Tiyago mwana wa Alufeu, Juda Sikaliyoti, Tadeu, Simau

Apostolowo akhambaphonyambo thangwe iwo akhali wanthu wakuperewera. Nthawe zinango iwo akhambalewa bzinthu mwakusaya kukumbuka bwino, acicitambo bzakusankhula bzakuipa. Ndipo nthawe zinangombo iwo akhatazira kubziphata, acimalizira kukalipizana. Winango akhambabziwona ninga wakufunika kwene-kwene kuposa anzawo. Napo bzikhali tenepoyo, iwo akhali wanthu wabwino omwe akhafuna Yahova. Ndipo ndiwo omwe adayambisa gwere lacikristau pambuyo pa Jezu kuyenda kudzulu.

‘Inepano ndin’kucemerani axamwali, thangwe ndidakuzimbulirani bzense bzomwe ndidabva na Babangu.’—Juwau 15:15