Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 75

Jezu Adayezedwa na Sathani

Jezu Adayezedwa na Sathani

Atamala kubatizidwa, mzimu wakucena udatsogolera Jezu mpaka ku dambo, ndipo iye adabva njala thangwe akhalibe kudya cinthu kwa nsiku 40. Tsono Sathani adabwera kuti adzamuyeze. Iye adati kwa Jezu: ‘Penu ndiwedi Mwana wa Mulungu, iuze minyalayi isanduke pau.’ Tsono Jezu adatawira mwa kuphatisa basa Bzinembo, aciti: ‘Bzidanembedwa kuti: “Munthu an’dzakhala lini na moyo thangwe ra cakudya cokha, koma thangwe ra fala liri-lense lomwe lin’cokera m’kamwa mwa Yahova.”’

Patsogolo pace, Sathaniyo adayeza pomwe Jezu, aciti: ‘Penu ndiwedi Mwana wa Mulungu, bzithuse pansi kucokera padzulu pa tempwloyi, thangwe bzidanembedwa kuti: “Mulungu an’dzatumiza wanjo wace kuti adzakuyakhe.”’ Tsono Jezu adatawira pomwe mwakuphatisa basa Bzinembo, aciti: ‘Bzidanembedwa kuti: “Leka kumuyeza Yahova, Mulungu wako.”’

Ndipo Sathani adalatizambo Jezuyo maboma yense ya pansi pano na mbiri yawo, aciti: ‘Ndin’dzakupasa bzensenebzi, malinge undigodamire, ucindinamata kabodzi kokha.’ Tsono Jezu adamutawira kuti: ‘Coka Sathani! Thangwe bzidanembedwa kuti: “Yahova Mulungu wako ndiye un’funika kumunamata.”’

Tenepo, Sathaniyo adadzamusiya, aciyenda. Ndipo adabwera wanjo, acidzapasa Jezuyo cakudya. Bzitamala bzimwebzi, Jezu adayamba kucita basa lomwe Yahova akhafuna kuti iye acite pa dziko la pansi, lomwe ni basa lakupalizira bzipsa bzabwino bza Umambo bwa Mulungu. Wanthu akhakomedwa na bzomwe Jezu akhapfunzisa, ndipo iwo akhamutewera kuli-kwense komwe iye akhayenda.

‘[Sathani] akalewa magunkha, iye ambalewa na mtima wense, thangwe ni nyamagunkha, na baba wa gunkha.’—Juwau 8:44