Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

 NKHANI 82

Jezu Adapfunzisa Ateweri Wace Kupemba

Jezu Adapfunzisa Ateweri Wace Kupemba

Afalizeu akhambafuna kubziwonesera. Akacita cinthu cabwino, cakulinga cawo cikhali cakuti wanthu awone, aciwatenda. Iwo akhambapemba padeca kuti ambawonedwe na wanthu. Ndipo iwo akhambacitambo mipembo mitali-mitali na yakubwereza-bwereza m’masinagoga na m’mizinda kuti wanthu ambawabve. Tsono wanthu adadabwa pomwe Jezu adawauza kuti: ‘Lekani kumbapemba ninga Afalizeu. Iwo ambakumbuka kuti Mulungu ambakomedwa na mipembo yawo mitali-mitali. Mpembo ni cinthu comwe cin’funika kukhala pakati pa iwepo na Yahova basi. Pa kupemba, lekani kumbabwerezera bzinthu bzibodzi na bzibodzi. Yahova an’funa kuti mumbalewelewe naye kucokera pansi pa mtima.

‘Imwepo mun’funika kumbapemba tenepa: “Baba wathu muli kudzulu, dzina lanu licenesedwe. Umambo bwanu bubwere. Kufuna kwanu kucitike pansi pano ninga kudzuluko.”’ Jezu adawauzambo kuti  ambapembere cakudya ca nsikuyo, ambakumbire kulekereredwa kwa bzakuphonya bzawo na kupemberambo cinthu ciri-cense cakufunika pa moyo wawo.

Jezu adati: ‘Lekani kusiya kumbapemba. Pitirizani kumbakumbira Pai wanu Yahova, bzinthu bzabwino. Pai ali-wense ambafuna kupasa mwana wace bzinthu bzabwino. Mwana wanu acikukumbirani pau, kodi imwepo mungamupase mwala? Acikukumbirani nsomba, mungamupase nyoka?’

Patsogolo pace, Jezu adafotokoza nfundo ya mafalaya, mwa kulewa kuti: ‘Penu imwepo mumbadziwa kupasa wana wanu bzinthu bzabwino, ndiye tani Yahova, Pai wanu wa kudzulu? Iye an’dzakupasani mzimu wace wakucena, mukamukumbira.’ Kodi iwepo umbateweza malango ya Jezuya? Kodi iwepo umbapembera bzinthu bziponi?

‘Pitirizani kukumbira ndipo mun’dzapasidwa. Pitirizani kunyang’ana, ndipo mun’dzagumana. Pitirizani kugogodza, ndipo an’dzakufungulirani.’—Mateu 7:7