Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 78

Jezu Adapalizira Bzipsa Bzabwino bza Umambo bwa Mulungu

Jezu Adapalizira Bzipsa Bzabwino bza Umambo bwa Mulungu

Pambuyo pa kubatizidwa, Jezu adayamba kumbapalizira, aciti: ‘Umambo bwa Mulungu buli pafupi.’ Anyakupfunza wace akhali naye pabodzi pomwe iye akhapalizira m’mizinda ya Galileya na Judeya. Pomwe Jezu adafika mu mzinda wa Nazaleti, iye adapita mu sinagoga. Ndipo adafungula mpukutu wa Zaiya, aciwerengera wanthu omwe akhali m’mwemo kuti: ‘Yahova wandipasa mzimu wakucena kuti ndipalizire bzipsa bzabwino.’ Un’dziwa thangwe ranyi Jezu adalewa mafala yamweya? Thangwe wanthuwo akhafuna kuti iye acite bzakudabwisa mwa kuphatisa basa mzimu wakucena wa Mulungu. Tsono Mulungu akhadapasa Jezu mzimu wakucenayo kuti ambapalizire maka-maka bza Umambo bwa Mulungu. Patsogolo pace, iye adati: ‘Lero yakwanisika polofesiyayi.’

Jezu adayenda ku Nyanza ya Galileya. Kumweko, iye adakagumana Pedru, Andereya, Tiyago na Juwau omwe akhali akhombwe. Tsono Jezu adawauza kuti: ‘Nditewereni, ndipo ndin’dzakukhalisani akhombwe wakumbamedza wanthu.’ Pa nthawe ibodzi-bodziyo, iwo adasiya basa lawolo, acimutewera. Ndipo iwo adakapalizira pabodzi na Jezu bzipsa bza Umambo bwa Mulungu m’masinagoga, m’miseu na m’mbuto zakugumanika wanthu azinji mpaka kumaliza gawo lense la Galileya. Wanthu azinji akhambawatewera kuli-kwense komwe iwo akhayendako. Ndipo mbiri ya Jezu idabvekera kwense-kwense, mpaka ku dziko la Siriya komwe kukhali kutali kwene-kwene.

Na kupita kwa nthawe, Jezu adapasambo ateweri wace mphanvu ya kumbapoza atenda na kumbacosa madimonyo. Jezu pabodzi na anyakupfunza wace winango adapalizira m’mizinda na m’midzi. Ndipo pakati pawo akhalipombo akazi wakukhulupirika ninga Mariya Madalena, Juwana, Suzana na winango omwe akhambasamalira Jezu na ateweri wacewo.

Pa nsiku inango, Jezu adakonzekeresa ateweri wace 12, aciwatumiza kuti akapalizire m’cigawo cense ca Galileya. Iwo adakapalizira, ndipo wanthu azinji adabatizidwa, acikhalambo ateweri wa Jezu. Ni wanthudi azinji omwe akhafuna kukhala ateweri wa Jezu mwakuti iye adawandendemezera na bza m’munda bzomwe bzikhadatokota kuti bzibvunidwe. Tenepo, Jezu adauza ateweri wacewo kuti: ‘Pembani kwa Yahova kuti atumize anyabasa  azinji, adzabvune.’ Patsogolo pace, iye adadzasankhula pomwe anyakupfunza 70, aciwatumiza awiri-awiri kuti akapalizire m’cigawo cense ca Judeya. Iwo adapfunzisa wanthu wa mtundu uli-wense bza Umambo bwa Mulungu. Ndipo pomwe adabwerera, iwo akhafunisisa kuuza Jezu bzinthu bzabwino bzomwe bzikhadawacitikira. Palibe comwe Sathani angadacita kuti aimise basa lawolo.

Pakuti Jezu angadabwerera kudzulu, iye adacitiratu makonzedwe yakuti basa la kupalizira lipitirize. Iye adauza anyakupfunza wace kuti: ‘Palizirani bzipsa bzabwino pa dziko lense la pansi. Pfunzisani wanthu Fala la Mulungu, muciwabatiza.’

‘Bzin’funika ndikadziwise bzipsa bzabwino bza Umambo bwa Mulungu m’mizinda minango, thangwe ndidatumidwa kuti ndidzacite bzimwebzo.’—Luka 4:43