Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

 NKHANI 74

Jezu Adakhala Mesiya

Jezu Adakhala Mesiya

Juwau akhambalewa kuti angadabwera munthu omwe akhaposa iye. Tenepo, pomwe Jezu adapfitsa magole 30 yakubadwa, iye adayenda mu mkulo wa Joridano komwe Juwau akhambabatizira wanthu. Jezu akhafuna kuti Juwau amubatize, tsono Juwauyo adati: ‘Ndiribe kuthemera kukubatiza. Iwepo ndiwe un’funika kubatiza inepano.’ Tsono Jezu adati kwa iye: ‘Yahova an’funa kuti iwepo undibatize.’ Patsogolo pace, iwo adapita mu mkulo wa Joridano, ndipo Juwauyo adabatiza Jezu mwa kum’miza m’madzi.

Pomwe adacosedwa m’madzimo, Jezu adapemba kwa Yahova, ndipo pa nthawe imweyoletu, kudzulu kudafunguka, ndipo mzimu wakucena wa Mulungu wakuwoneka ninga nkhangaiwa, udabuluka, ucimbutha pa Jezuyo. Ndipo Yahova adalewalewa kucokera kudzulu, aciti: ‘Iwepo ndiwe Mwana wangu wakufunidwa, omwe ndimbakomedwa nawe.’

Kuyambira pamwepo, Jezu adakhala Kristu ayai Mesiya. Tsapano iye angadayamba kucita basa lomwe Yahova akhafuna kuti alicite pa dziko la pansi pano.

Pambuyo pa kubatizidwapo, Jezu adayenda ku dambo, acikamala kumweko nsiku 40. Patsogolo pace, Jezu adacoka ku damboko, aciyenda kawonana na Juwau. Pomwe Juwauyo adawona Jezu ankubwera, iye adauza wanthu kuti: ‘Onani Bira wa Mulungu omwe an’dzacosa pikado za m’dziko.’ Mwa kulewa bzimwebzi, Juwauyo akhafuna kudziwisa wanthuwo kuti Jezu akhali Mesiya. Un’dziwa n’ciyani cidacitikira Jezu pomwe iye akhali ku dambo kule? Mbatiwone.

‘Ndipo lidabveka fala kucokera kudzulu lomwe lidati: “Iwepo ndiwe Mwana wangu wakufunidwa, omwe ndimbakomedwa nawe.”’—Marko 1:11