Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

 NKHANI 84

Jezu Adafamba Padzulu pa Madzi

Jezu Adafamba Padzulu pa Madzi

Jezu akhapoza atenda na kulamusa anyakufa. Ndipo iye akhakwanisambo kutonga mphanvu za cirengedwe. Mwa ciratizo, pambuyo pa Jezu kumaliza kupemba pa phiri, iye adanyang’anisa Nyanza ya Galileya, ndipo adawona kuti cikhadayambika conzi camphanvu. Apostolo wace akhali m’ngalawa, ndipo ngalawayo ikhakanthidwa na mabimbi thangwe ra conzico. Jezu adabuluka pa phiripo, acifamba padzulu pa madzi mpaka komwe kukhana ngalawayo. Pomwe apostolo wale adawona munthu ankufamba padzulu pa madzi, iwo adabva mantha. Tsono Jezu adawauza kuti: ‘Ndine, lekani kugopa.’

Pedru adati: ‘Mbuya, penu ndimwedi, ndiuzeni ndibwere kumweko.’ Ndipo Jezuyo adati: ‘Bwera.’ Tenepo, pakati pa conzi cire, Pedru adabuluka m’ngalawa mule, acifambambo padzulu pa madzipo, acimbayenda komwe kukhana Jezuko. Tsono pomwe Pedru akhadasala pang’ono kufika, iye adanyang’anisa conzi cire, ndipo adabva mantha, aciyamba kumira. Ndipo iye adakuwa kuti: ‘Mbuya, ndipulumuseni!’ Ndipo Jezu adamuphata boko, aciti: ‘Thangwe ranyi wapenukira? Ciri kuponi cikhulupiro cako?’

Patsogolo pace, Jezu na Pedru adakwira m’ngalawa mule, ndipo conzi cire cidaimiratu. Kodi un’kumbuka kuti apostolo wale adabva tani atawona bzimwebzo? Iwo adadabwa naye, aciti: ‘Imwepo ndimwedi Mwana wa Mulungu!’

Kukhali lini kuyamba Jezu kutonga mphanvu za cirengedwe. Pa nsiku inango, pomwe Jezu na apostolo wace akhali m’ngalawa pakati pa nyanza, Jezuyo adagona m’ngalawamo, ndipo cidayambikambo conzi camphanvu. Mabimbi yakhakantha ngalawayo mwa mphanvu, ndipo madzi yadayamba kudzala m’ngalawamo. Apostolowo na mantha, adakam’musa Jezu, aciti: ‘Mpfunzisi, tikufa ife! Tithandizeni!’ Jezu adamuka, aciuza nyanzayo kuti: ‘Derekha!’ Pa nthawe ibodzi-bodziyo, conzico cidaima, ndipo nyanzayo idaderekha. Ndipo Jezu adabvunza apostolo wacewo kuti: ‘Kodi ciri kuponi cikhulupiro canu?’ Iwo adauzana kuti: ‘Mpaka mabimbi na nyanza bzimbawabverambo!’ Apostolowo adapfunza nfundo yakuti iwo angadafunikira lini kugopa cinthu ciri-cense penu akhakhulupiradi Jezu na mtima wense.

‘Ndingadakhala ndiri kuponi bzingadakhala kuti ndiribe cikhulupiro pakuwona ubwino bwa Yahova m’dziko la wanthu wamoyo?’—Psalymo 27:13