Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

 NKHANI 83

Jezu Adadyesa Wanthu Azinji

Jezu Adadyesa Wanthu Azinji

Pa nsiku inango, pomwe cikhanati kucitika cikondweso ca Paskwa mu gole la 32 EC, apostolo wa Jezu adayenda kukapalizira, ndipo pambuyo pace, iwo adabwerera wakuneta kwene-kwene. Tenepo, Jezu adawatenga, aciyambuka nawo nyanza mpaka ku Betsaida kuti akapume. Tsono, pomwe ngalawa yawo idafika pa gombe, iwo adawona wanthu azinji omwe akhawadikhirira. Napo Jezu akhafuna kukhala payekha na apostolo wacewo, iye adawatambira basi wanthuwo, acipoza atenda. Ndipo iye adacoma-coma acipfunzisa wanthu wensewo bza Umambo bwa Mulungu. Pomwe kukhadoka, apostolo wace adamuuza kuti: ‘Wanthuwa ana njala. Auzeni ayende kuti akanyang’ane cakudya.’

Tsono Jezu adati: ‘Iwo an’funikira lini kuyenda. Apaseni imwepo cakudyaco pam’pano.’ Apostolowo adati: ‘Mun’funa kuti ifepano tigulire cakudya wanthu wensewa?’ Ndipo Firipi, omwe akhali m’bodzi pa apostolowo, adati: ‘Napo tingadakhala na kobiri zizinji, tingadakwanisa lini kugulira cakudya mbumba yenseneyi.’

Tsono Jezu adawabvunza kuti akhana cakudya cakukwana wanthu angasi, ndipo Andereya adatawira kuti: ‘Tina tupau tuxanu na tunsomba tuwiri. Tun’kwana lini ne na pang’onopo kuti adye wensenewa.’ Tenepo, Jezu adati: ‘Bweresani kuno pauzo na nsombazo.’ Iye adauza wanthuwo kuti akhale pansi m’tumathimu twa wanthu 50 na 100. Patsogolo pace, adatenga pau na nsomba zire, acipemba. Atamala kupembako, adapasa cakudyaco apostolo wace kuti agawire wanthuwo. Amuna 5.000 pabodzi na akazi na wana adadya, acikhuta. Patsogolo pace, apostolowo adakonkhanisa cakudya comwe cikhadasala kuti cireke  kutayidwa, ndipo adadzaza bzitundu 12. Cimweci cikhali cakudabwisa cikulu kwene-kwene, nandi?

Wanthuwo adakomedwa kwene-kwene mwakuti adafuna kuti Jezu akhale mambo wawo. Tsono Jezu akhadziwa kuti ikhali lini nthawe yomwe Yahova akhafuna kuti iye akhale mambo. Tenepo, iye adauza wanthuwo kuti ayende kwawo, aciuzambo apostolo wacewo kuti ayende ku Galileya. Apostolowo adakwira ngalawa, aciyenda, tsono Jezu adasala, aciyenda pa phiri yekha-yekha. Thangwe ranyi? Thangwe iye akhafuna kupemba kwa Pai wace. Jezu akhapambula nthawe ya kupemba, napo iye akhana bzizinji bzakucita.

‘Phatirani basa cakudya comwe cin’khala ciripo mpaka ku moyo wa muyaya, comwe Mwana wa munthu an’dzakupasani.’ —Juwau 6:27