Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 79

Jezu Adacita Bzakudabwisa Bzizinji

Jezu Adacita Bzakudabwisa Bzizinji

Jezu adabwera pa dziko la pansi kuti adzapalizire bzipsa bzabwino bza Umambo bwa Mulungu. Kuti alatize bzomwe angadadzacitira wanthu ninga Mambo, Jezu adacita bzakudabwisa mwakuphatisa basa mzimu wakucena omwe Yahova akhadamupasa. Iye adapoza matenda ya mtundu uli-wense. Kuli-kwense komwe akhayendako, iye akhapoza atenda wense omwe akhabwera kudzamukumbira thandizo. Iye akhafungula maso ya azimola na makutu ya ankhuthu, akhapoza anyakulemala na kucosa madimonyo yomwe yakhaboneresa wanthu. Ndipo wanthu winango akhapozedwa mwa kundokhuya cakubvala cace. Tenepo, azinji akhatewera Jezu kuli-kwense komwe akhayendako, ndipo iye akhathandiza wanthu napo pa nthawe yomwe akhafunambo kukhala pa yekha.

Pa nsiku inango, wanthu adabweresa mwamuna munango wakulemala kuti adzapozedwe na Jezu. Tsono, m’nyumba momwe Jezu akhali mukhadadzala na wanthu mwakuti iwo akhakwanisa lini kupita. Tenepo, wanthuwo adakwira padzulu pa nyumbayo, ndipo adakundula nsodzi yace, acipitisa nyakulemalayo na pamwepo mpaka pomwe pakhana Jezupo. Ndipo Jezuyo adauza nyakulemalayo kuti: ‘Muka, ufambe.’ Nyakulemalayo adamukadi, aciyamba kufamba, ndipo wanthuwo adadabwa na bzimwebzo.

Pa nsiku inango pomwe, Jezu adapita m’mudzi munango, ndipo amuna 10 omwe akhana mapere adakuwa na patali, aciti: ‘Jezu tithandizembo ife!’ Mu nthawe zimwezire, anyamapere akhabvumizidwa lini kufenderera wanthu winango. Tenepo, Jezu adauza anyamaperewo kuti ayende ku tempwlo. Pomwe iwo akhayenda ku tempwloko, mapere yawoyo yadamala. Ndipo m’bodzi wa anyamaperewo, pomwe adazindikira kuti  akhadapozedwa, adabwerera, acidzatenda Jezu na kupasa mbiri Mulungu. Pa anyamapere 10 omwe adapozedwawo, iye yekha ndiye omwe adabwerera kuti adzatende Jezu.

Akhalipo mkazi munango omwe akhaduwala kwa magole 12, ndipo iye akhafunisisa kulimba. Tenepo, iye adapita pakati pa thimu la wanthu, acikakhuya cakubvala ca Jezu, ndipo pa nthawe ibodzi-bodziyo mkaziyo adalimbiratu. Pomwe bzimwebzi bzidacitika, Jezu adabvunza wanthuwo kuti: ‘Mbani wandikhuya?’ Mkaziyo adacita mantha kwene-kwene, ndipo adafendera pomwe pakhana Jezupo, acimuuza cadidi. Tsono Jezu adamuuza mwakumutsangalaza kuti: ‘Mwanangu, ndoko mwa mtendere.’

Akhalipombo mkulu munango wa acikunda omwe dzina lace akhali Jairo. Iye adayenda kuna Jezu, acikamudandaulira kuti: ‘Mbatiyendeni kumui kwangu! Mwanangu wacikazi ankuduwala kwene-kwene.’ Tsono pomwe Jezu akhali mu njira, mwanayo adafa. Pomwe iye adafika ku mui kwa Jairoko, adawona wanthu ankulira. Tsono Jezu adawauza kuti: ‘Lekani kulira, mtsikanayu wandogona.’ Patsogolo pace, Jezu adaphata boko la mtsikanayo, aciti: ‘Mtsikanawe, muka!’ Pa nthawe ibodzi-bodziyo, mwanayo adamuka, ndipo Jezu adauza abereki wace kuti apase cakudya mwanayo. Abereki wa mwanayo adakomedwa kwene-kwene na bzimwebzo!

‘Mulungu adamudzoza na mzimu wakucena pabodzi na mphanvu; ndipo iye adafamba m’cigawo censeco acimbacitira wanthu bzabwino na kumbapoza wense omwe akhaboneresedwa na Dyabu, thangwe Mulungu akhanaye.’—Mabasa 10:38