Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Kuyamba kwa Gawo 12

Kuyamba kwa Gawo 12

Jezu adapfunzisa wanthu bza Umambo bwa Mulungu. Ndipo iye adawapfunzisambo kumbapemba kuti dzina la Mulungu licenesedwe, kuti Umambo bwace bubwere, nakuti kufuna kwace kucitikembo pansi pano. Penu ndimwe m’bereki, thandizani mwana wanu kubvesesa thandauzo la mpemboyu. Jezu alibe kulekerera kuti mapumpso ya Sathani yamutazise kukhala wakukhulupirika kwa Yahova. Iye adasankhula apostolo pakati pa anyakupfunza wace, ndipo apostolowo adadzakhala wanthu wakuyambirira kucita mbali mu Umambo bwa Mulungu. Onani momwe Jezu akhacitira nyongo pa kunamata Yahova. Pakuti Jezu akhafuna kuthandiza wanthu, iye adapoza atenda, adadyesa omwe akhana njala, ndipo adamusambo anyakufa. Na bzakudabwisa bzensebzo, Jezu adalatiziratu bzomwe Umambo bwa Mulungu bun’dzacitira wanthu kutsogoloku.

MU GAWOLI

NKHANI 74

Jezu Adakhala Mesiya

Kodi Juwau akhafuna kulewa ciyani pomwe adati: ‘Onani Mwana wa Bira wa Mulungu’?

NKHANI 75

Jezu Adayezedwa na Sathani

Jezu Adayezedwa Katatu-kense na Sathani. Ngaponi mapumpso matatuyo? Kodi Jezu adatawira tani?

NKHANI 76

Jezu Adacenesa Tempwlo

Thangwe ranyi Jezu adayendesa panja bzirombo bzomwe bzikhali mu tempwlo, acigubududza meza za kobiri za akasinthe-sinthe?

NKHANI 77

Jezu Adalewalewa na Mkazi Msamariya

Mkazi Msamariya omwe akhali pa mcera, adadabwa pomwe Jezu adalewalewa naye. Thangwe ranyi? N’ciyani comwe Jezu adauza mkaziyo, napo iye akhanati kuuza munthu ali-wense?

NKHANI 78

Jezu Adapalizira Bzipsa Bzabwino bza Umambo bwa Mulungu

Jezu adacemera anyakupfunza wace kuti akhale ‘akhombwe wakumbamedza wanthu.’Patsogolo pace, iye adapfunzisa ateweri wace 70 kuti akapalizirembo bzipsa bzabwinobzo.

NKHANI 79

Jezu Adacita Bzakudabwisa Bzizinji

Kuli-kwense komwe Jezu akhayenda, atenda akhabwera kuna iye, ndipo iye akhapoza wensenewo. Atendawo akhalimbiratu mwa kundokhuya cakubvala cace cakunja.

NKHANI 80

Apostolo 12 wa Jezu

Mbani omwe Jezu adasankhula kuti akapalizire? Kodi umbayadziwa madzina yawo?

NKHANI 81

Nkhani ya Jezu ya pa Phiri

Jezu adapfunzisa nfundo zakufunika kwene-kwene kwa wanthu omwe akhadawatsonkhanisa pa phiri.

NKHANI 82

Jezu Adapfunzisa Ateweri Wace Kupemba

Kodi Jezu adauza anyakupfunza wace kuti ambapitirize kupembera bzinthu bziponi?

NKHANI 83

Jezu Adadyesa Wanthu Azinji

Kodi cakudabwisa cimweci cimbatipfunzisa ciyani pakulewa bza Yahova na Jezu?

NKHANI 84

Jezu Adafamba Padzulu pa Madzi

Kodi apostolo wale adabva tani pomwe adawona cakudabwisa cimweci?

NKHANI 85

Jezu Adapoza Wanthu pa Nsiku ya Malinkhuma

Thangwe ranyi si wanthu wense omwe akhakomedwa na bzomwe Jezu akhacita?

NKHANI 86

Jezu adalamusa Lazaro kwa anyakufa

Pomwe Jezu adawona kuti Maria akhalira, iye adayambambo kulira. Tsono misozi yaceyo, idadzakhala misozi yacikondweso.