Jezu adapfunzisa wanthu bza Umambo bwa Mulungu. Ndipo iye adawapfunzisambo kumbapemba kuti dzina la Mulungu licenesedwe, kuti Umambo bwace bubwere, nakuti kufuna kwace kucitikembo pansi pano. Penu ndimwe m’bereki, thandizani mwana wanu kubvesesa thandauzo la mpemboyu. Jezu alibe kulekerera kuti mapumpso ya Sathani yamutazise kukhala wakukhulupirika kwa Yahova. Iye adasankhula apostolo pakati pa anyakupfunza wace, ndipo apostolowo adadzakhala wanthu wakuyambirira kucita mbali mu Umambo bwa Mulungu. Onani momwe Jezu akhacitira nyongo pa kunamata Yahova. Pakuti Jezu akhafuna kuthandiza wanthu, iye adapoza atenda, adadyesa omwe akhana njala, ndipo adamusambo anyakufa. Na bzakudabwisa bzensebzo, Jezu adalatiziratu bzomwe Umambo bwa Mulungu bun’dzacitira wanthu kutsogoloku.