Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

 NKHANI 68

Elizabeti Adadzabereka Mwana

Elizabeti Adadzabereka Mwana

Yakhadapita magole 400 ya kumala kukonzedwa kwa mpanda wa Jeruzalemu. Ndipo Elizabeti pabodzi na bayace Zakariya, omwe akhali wansembe, akhakhala pafupi na mzinda wa Jeruzalemuyo. Iwo akhadalowolana kwa magole mazinji, koma akhalibe mwana na m’bodziyo. Tenepo, nsiku inango, anjo Gabriyeli adawonekera kwa Zakariyayo pomwe iye akhatentha bzakununkhiza mkati mwa tempwlo. Zakariya adacita mantha, tsono anjoyo adamuuza kuti: ‘Leka kugopa. Ndakubweresera bzipsa bzabwino bzakucokera kwa Yahova. Mkazi wako Elizabeti an’dzabereka mwana, ndipo dzina lace an’dzakhala Juwau. Yahova wasankhula Juwauyo kuti adzacite basa lakupambulika.’ Tsono Zakariya adabvunza kuti: ‘Ndingakhulupire tani bzimwebzi? Ifepano takalamba kale, ndipo tingakwanise lini kubereka mwana.’ Anjo Gabriyeliyo adamutawira kuti: ‘Inepano ndatumizidwa na Mulungu kuti ndidzakudziwise bzipsabzi. Tsono pakuti ulibe kukhulupira, iwepo un’khala bewewe mpaka kubadwa kwa mwanayo.’

Zakariya adacedwa kubula mu tempwlomo. Pomwe adadzabula, wanthu omwe akhamudikhirira kunja, akhafuna kudziwa bzomwe bzikhadacitika. Tsono Zakariya akhalewalewa na manja, thangwe akhadadzakhala bewewe. Patsogolo pace, wanthuwo adazindikira kuti iye akhadauzidwa mafala yakucokera kwa Mulungu.

Na kupita kwa nthawe, Elizabeti adadzakhala na pathupi, acibereka mwana wacimuna, ninga momwe anjo ule akhadalewera. Axamwali na adzinza adayenda kukawona mwanayo, ndipo adakomedwa kwene-kwene. Elizabeti adawauza kuti: ‘Mwanayu dzina lace ni Juwau.’ Tsono wanthuwo adati: ‘Palibe omwe ana dzina limwero m’dzinza lanu. Mupaseni dzina la pai wace, Zakariya.’ Zakariyayo adanemba pa katabwa kuti: ‘Dzina lace ni Juwau.’ Pa nthawe imweyoletu, Zakariyayo adayamba pomwe kulewalewa! Kubadwa kwa mwanayo kudabvekera mu cigawo cense ca Judeya, ndipo wanthu akhadabwa, aciti: ‘Kodi mwana umweyo an’dzakhala yani akadzakula?’

Patsogolo pace, Zakariya adadzalidwa na mzimu wakucena, acilewa kuti: ‘Atumbizidwe Yahova, omwe adapicira kwa  Abalahamu kuti angadatumiza Mesiya kuti adzatipulumuse. Juwau an’dzakhala mpolofeta, ndipo iye an’dzakonzera njira Mesiya.’

Cidacitikambo cinthu cakupambulika kwa Mariya, m’bale wa Elizabeti. Tin’pfunza bzimwebzo mu nkhani yakutsogoloyi.

‘Kwa wanthu mpsakutazika, tsono kwa Mulungu bzinthu bzense mpsakukwanisika.’ —Mateu 19:26