Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

 NKHANI 71

Yahova Adakhotcerera Jezu

Yahova Adakhotcerera Jezu

Akhalipo wanthu omwe akhakhulupira kuti akhambatsogoleredwa na nyenyezi, ndipo iwo akhakhala kumabvadzuwa kwa Jirayeri. Nsiku inango, usiku, iwo adawona nyenyezi yakupambulika yomwe ikhayetima kudzulu. Tenepo, iwo adaitewera nyeyeziyo ndipo idawatsogolera mpaka ku Jeruzalemu. Wanthu wakutsogoleredwa na nyenyeziwo, adabvunza wanthu wa ku Jeruzalemu kuti: ‘Kodi ali kuponi mwana omwe an’dzakhala mambo wa Ajuda? Ifepano tabwera kuti tidzamugodamire.’

Pomwe Herode, mambo wa ku Jeruzalemu, adabvambo bza mwana omwe angadadzakhala mamboyo, iye adacita thupo kwene-kwene. Ndipo adabvunza wansembe kuti: ‘Kodi an’badwira kuponi mwana omwe an’dzakhala mamboyo?’ Iwo adamutawira kuti: ‘Apolofeta adalewa kuti iye an’dzabadwira ku Beremu.’ Tenepo, Herode adacemeresa wanthu wakumabvadzuwa wale, aciwauza kuti: ‘Ndokoni ku Beremu, mukamunyang’ane mwanayo. Ndipo mukakamugumana, mudzapite na pano, mucidzandiuza komwe iye ali kuti ndidzakamugodamirembo.’ Tsono Herodeyo akhalewa lini bzacadidi.

Nyenyezi ire idayamba pomwe kufamba. Wanthu wakumabvadzuwa wale adaitewera mpaka ku Beremu, ndipo nyenyeziyo idakaima padzulu pa nyumba ibodzi. Iwo adapita m’nyumbamo, acigumana Jezu pabodzi na mai wace, Mariya. Iwo adagodamira Jezuyo, acimupasa mphaso zakuumira kwene-kwene. Kodi wanthu wakumabvadzuwa wale akhadacita kutumidwa na Yahova kuti akawone Jezu? Nee.

Thangwe usiku bwa nsiku imweyo, Yahova adauza Zuze ku tulo, kuti: ‘Herode an’funa kupha Jezu. Tenga mwanayo na mai wace, mucithawira ku Edjipito. Kakhaleni kumweko mpaka ndidzakuuzeni kuti mubwerere.’ Pa nthawe ibodzi-bodziyo, Zuze adatenga banja lacero, acithawira ku Edjipito.

Patsogolo pace, Yahovayo adauzambo wanthu wakumabvadzuwa wale kuti aleke kuyenda pomwe kwa Herode. Pomwe Herodeyo adadzadziwa kuti iwo akhadayenda kale kwawo, iye adakalipa kwene-kwene. Pakuti Herode akhakwanisa lini kugumana Jezu, iye adauza acikunda wace kuti akaphe wana wense wacimuna ku Beremu omwe akhana msinkhu wa Jezu. Tsono Jezu akhali kale ku Edjipito.

 Na kupita kwa nthawe, Herode adadzafa, ndipo Yahova adauza Zuze kuti: ‘Tsapano ungabwerere ku Jirayeri.’ Tenepo, Zuze, Mariya na Jezu adabwerera ku Jirayeri, ndipo iwo adadzakakhala ku Nazaleti.

‘Fala lakucokera pa mulomo pangu lin’dzabwerera lini kwa ine mwakusaya kucitika bzomwe ndidalewabzo . . . , ndipo bzin’dzacitikadi bzire bzomwe ndidalitumizirabzo.’ —Zaiya 55:11