Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 72

Mulumbwana Jezu Akhafuna Kupfunza bza Yahova

Mulumbwana Jezu Akhafuna Kupfunza bza Yahova

Zuze na Mariya akhakhala ku Nazaleti pabodzi na Jezu na wana wawo winango wacimuna na wacikazi. Zuzeyo akhaphata basa lakupala matabwa kuti akwanise kusamalira banja lace, ndipo iye akhapfunzisambo banja lacero bza Yahova. Banjalo likhambayenda kawiri-kawiri ku sinagoga kuti likanamate Mulungu, ndipo likhayendambo ku Jeruzalemu kabodzi pa gole kuti akacite cikondweso ca Paskwa.

Pomwe Jezu akhana magole 12 yakubadwa, banja lawo lidayenda ku Jeruzalemu ninga momwe likhambacitira kale. Mzinda wa Jeruzalemuyo ukhadadzala na wanthu omwe akhadayenda kukacita cikondweso ca Paskwa. Pambuyo pa cikondwesoco, Zuze na Mariya adayamba ulendo bwawo bwa kubwerera kumui, acimbakumbuka kuti Jezu akhanawo pabodzi. Tsono, pomwe iwo adadzamunyang’ana pakati pa adzinza omwe akhacita nawo ulendobo, alibe kumugumana.

Tenepo, iwo adabwerera pomwe ku Jeruzalemu, ndipo adamala nsiku zitatu acimbanyang’ana Jezuyo. Pakumalizira pace, iwo adapita mu tempwlo, acikamugumana Jezu adakhala pansi pakati pa apfunzisi. Iye  akhambawatetekera mwa tceru na kumbawabvunzambo mibvunzo. Ndipo apfunzisiwo akhadabwa naye kwene-kwene mwakuti akhambamubvunzambo mibvunzo Jezuyo, acidabwisikambo na mitawiro yace. Iwo adazindikira kuti Jezu akhabzidziwa bwino Bzakutonga bza Yahova.

Zuze na Mariya akhacita thupo kwene-kwene. Tenepo, Mariya adati kwa Jezuyo: ‘Mwanangu, ifepano tikhakunyang’ana kwense-kwense! Ukhali kuponi kani?’ Jezu adati: ‘Kodi mun’dziwa lini kuti ndin’funikira kumbakhala m’nyumba mwa Pai wangu?’

Patsogolo pace, Jezu adayenda ku Nazaleti na abereki wacewo. Zuze adapfunzisa Jezu basa lakupala matabwa. Kodi Jezu akhali munthu wa mtundu wanyi pomwe akhali tswaka? Pomwe Jezuyo akhakula, nzeru zace zikhathumizirika, ndipo Mulungu na wanthu akhakomedwa naye kwene-kwene.

‘Ndimbakomedwa kucita kufuna kwanu, imwe Mulungu wangu, ndipo cakutonga canu ciri mu mtima mwangu.’ —Psalymo 40:8