Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 70

Kubadwa kwa Jezu

Kubadwa kwa Jezu

Mtongi wa Roma, omwe dzina lace akhali Sezare Augusto, adalewa kuti Ajuda wense abwerere ku mizinda yawo yakubadwira kuti akabzinembese. Tenepo, Zuze na Mariya adayenda ku Beremu, komwe Zuzeyo akhadabadwira. Ikhali nthawe kuti Mariya abereke mwana wace.

Pomwe adafika ku Beremuko, iwo alibe kugumana mbuto yakugona, ndipo adamalizira kugona m’thanga la ng’ombe. Mariya adabereka Jezu m’thangamo, ndipo adamufunyizira pa nguwo, acimugonesa mu combo cakudyera bzifuwo.

Pafupi na pa Beremupo, pakhana amakabusa omwe akhalindira mabira yawo padeca, usiku. Ndipo, mwadzidzidzi, anjo m’bodzi adawonekera patsogolo pawo, ndipo ceza ca Yahova cidawazungulira. Amakabusawo akhabva mantha. Tsono anjoyo adati: ‘Lekani kugopa. Ndina bzipsa bzabwino kwa imwepo. Lero wabadwa Mesiya mu mzinda wa Beremu.’ Pa nthawe imweyoletu, wanjo azinji adawonekera kudzulu,  acimbati: ‘Mulungu apasidwe mbiri kudzulu, ndipo mtendere pansi pano.’ Patsogolo pace, wanjowo adanyembereka. Kodi n’ciyani comwe amakabusawo adacita pomwe adawona na kubva bzimwebzo?

Amakabusawo adauzana kuti: ‘Mbatiyendeni ku Beremuko tsapanopapa.’ Tenepo, iwo adayenda mwakamfulumize, acikagumana Zuze na Mariya ali m’thanga pabodzi na mwana wakubadwayo.

Munthu ali-wense akhadabwa pakubva bzomwe anjo ule akhadauza amakabusa wale. Mariya adakumbukira kwene-kwene mafala yomwe amakabusawo akhadauzidwa na anjo ule, ndipo alibe kuyayebwa. Amakabusawo adabwerera kubusa kwawo, acimbatenda Yahova thangwe ra bzinthu bzomwe iye akhadawawonesa.

‘Ndidacokera kwa Mulungu, ndipo ndiri pano. Inepano ndiribe kubwera mwa kufuna kwangu, koma iye ndiye omwe adandituma.’—Juwau 8:42