Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

 NKHANI 73

Juwau Adakonzekeresa Wanthu bza Kubwera kwa Mesiya

Juwau Adakonzekeresa Wanthu bza Kubwera kwa Mesiya

Juwau, mwana wa Elizabeti na Zakariya, adadzakula, acikhala mpolofeta. Yahova adamuphatisa basa kuti adziwise wanthu bza kubwera kwa Mesiya. Tsono, m’mbuto mwa kumbapalizira m’masinagoga na m’mizinda, Juwauyo akhambapalizira ku dambo. Wanthu wa ku Jeruzalemu na wa ku Judeya akhambayenda ku damboko kuti akapfunzisidwe naye, ndipo Juwauyo akhawauza kuti asiye kumbacita bzinthu bzakuipa kuti Mulungu akomedwe nawo. Pambuyo pa kubva bzomwe Juwauyo akhalewa, wanthu azinji adakungula, acibatizidwa na Juwauyo mu mkulo wa Joridano.

Juwau akhakhala na moyo wakusaya kufuna bzinthu bzizinji. Iye akhabvala cakubvala cakukonzedwa na maukuse ya ngamira, ndipo akhambadya bziwala na uci. Wanthu azinji akhafuna kumudziwa, ndipo napo Afalizeu na Asaduki akhayendambo ku damboko kuti akamuwone. Iwo akhabziyesa kukhala wanthu wakupambulika kwa Mulungu thangwe akhali m’badwo wa Abalahamu. Tsono Juwau akhawauza kuti acinje bzicito bzawo, acikungula.

Wanthu azinji adayenda kwa Juwauyo, acikamubvunza kuti: ‘Kodi tin’funika kucita ciyani kuti Mulungu akomedwe nafe?’ Juwauyo adawauza kuti: ‘Penu una mikanjo miwiri, m’bodzi, pasa omwe alibe.’ Un’dziwa thangwe ranyi iye adalewa tenepoyo? Iye akhafuna kupfunzisa wanthuwo kuti ambafune anzawo kuti Mulungu akomedwe nawo.

Ndipo Juwau adauza anyakukhomesa mtsonkho kuti: ‘Khalani wanthu wacirungamo, ndipo lekani kumbacita bzacinyengo.’ Kwa acikunda, iye adati: ‘Lekani kumbabvuma kutambira bobobo, ndipo lekani kumbanama.’

 Ndipo wansembe na Alevi, adayenda kwa Juwauyo, acikamubvunza kuti: ‘Kodi iwepo ndiwe yani? Wanthu an’funa kudziwa bzimwebzo.’ Juwauyo adati: ‘Inepano ndine munthu omwe ndinkuthandiza wanthu kubwerera kwa Yahova, ninga momwe mpolofeta Zaiya adalewera.’

Wanthu akhakomedwa na bzomwe Juwau akhapfunzisa, ndipo azinji akhakumbuka kuti iye akhali Mesiya. Tsono iye adati kwa wanthuwo: ‘Ankubwera munthu omwe an’posa inepano. Ndipo ndiribe kuthemera kutsudzula tubzingwe twa xango zace. Inepano ndimbabatiza na madzi, tsono iye an’dzabatiza na mzimu wakucena.’

‘Munthu umweyo adabwera ninga mboni, kudzacitira umboni bza ceza, kuti wanthu wa mtundu uli-wense adzakhulupire mwa iye.’—Juwau 1:7