Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 69

Mariya Adazungiridwa na Anjo Gabriyeli

Mariya Adazungiridwa na Anjo Gabriyeli

Elizabeti akhana m’bale wace omwe dzina lace akhali Mariya, ndipo iye akhakhala ku Galileya, mu mzinda wa Nazaleti. Mariyayo akhadabvunziridwa na Zuze, omwe akhali nyakupala matabwa. Pomwe Elizabeti akhana mimba ya minyezi 6, anjo Gabriyeli adawonekera kwa Mariya, aciti: ‘Macibese, Mariya. Yahova wakudekera mtima kwene-kwene.’ Mariya akhabvesesa lini thandauzo la bzomwe anjo Gabriyeliyo akhalewa. Tenepo, anjoyo adati: ‘Iwepo un’dzakhala na pathupi, ndipo un’dzabereka mwana wacimuna, omwe un’funika kudzamupasa dzina lakuti Jezu. Iye an’dzakhala Mambo, ndipo Umambo bwace bun’dzamala lini.’

Tsono Mariyayo adati: ‘Inepano ndikanati kugona na mwamuna. Bzingakwanisike tani kukhala na mwanayo?’ Anjoyo adamutawira kuti: ‘Kwa Yahova, palibe cinthu comwe n’cakutazika. Na mphanvu ya mzimu wakucena, iwepo un’dzakhala na pathupi. M’bale wako Elizabeti ana pathupimbo, napo iye ni mkhalamba.’ Tenepo, Mariya adati: ‘Ndine kapolo wa Yahova. Mbabzicitike ninga momwe mwaleweramu.’

 Mariya adayenda kazungira Elizabeti. Pomwe iye adamusa Elizabetiyo, mwana omwe akhali m’mimba mwa Elizabeti adamoga-moga mwa kukondwa. Ndipo Elizabetiyo adadzalidwa na mzimu wakucena, aciti: ‘Mariya, iwepo wasimbidwa na Yahova. Ni mwayi ukulu kwa inepano kutambira m’nyumba mwangu muno mai wa Mbuya wangu.’ Ndipo Mariyayo adati: ‘Ndimbatumbiza Yahova na mtima wangu wense.’ Mariya adamala minyezi mitatu kumui kwa Elizabetiyo, ndipo pambuyo pace, iye adadzabwerera ku Nazaleti.

Pomwe Zuze adadzadziwa kuti Mariya akhana pathupi, iye adafuna kumusiya. Tsono anjo wa Yahova adamubwerera ku tulo, acimuuza kuti: ‘Leka kugopa kumulowola Mariya. Iye alibe kucita cinthu cakuphonyeka.’ Tenepo, Zuze adadzamulowola Mariyayo, aciyenda naye kumui kwace.

‘Yahova ambacita ciri-cense comwe angafune Kudzulu, pa dziko la pansi, m’nyanza na m’madzi yense yakuzika kwene-kwene.’ —Psalymo 135:6