Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Kuyamba kwa Gawo 11

Kuyamba kwa Gawo 11

Mu gawo lino, tin’pfunza nkhani za m’Bibliya zomwe zimbafotokozedwa m’mabukhu ya Mateu mpaka Cibvumbulutso. Jezu adabadwira m’banja lakusauka lomwe likhakhala mu mzinda ung’ono, ndipo adaphata basa lakupala matabwa pabodzi na pai wace. Jezu ni munthu omwe akhadasankhulidwa na Yahova kuti adzapulumuse wanthu na kudzakhala Mambo mu Umambo bwa Mulungu. Penu ndimwe m’bereki, thandizani mwana wanu kubvesesa momwe Yahova adasankhulira banja labwino kuti Jezu adzabadwire. Mufotokozereni momwe Yahova adakhotcerera Jezu kwa Herode omwe akhafuna kumupha, mucimulatizambo kuti palibe comwe cingatazise Yahova kucita kufuna kwace. Muthandizeni kuwona momwe Yahova adasankhulira Juwau kuti adzakonzekerese wanthu kuti adzatambire Jezu. Bvekesani momwe Jezu adalatizira kuti akhakomedwa kupfunza bza Yahova kuyambira ali mng’ono.

MU GAWOLI

NKHANI 68

Elizabeti Adadzabereka Mwana

Thangwe ranyi bayace Elizabeti adauzidwa kuti angadakhala bewewe mpaka atadzabadwa mwana wawoyo?

NKHANI 69

Mariya Adazungiridwa na Anjo Gabriyeli

Anjo m’bodzi adauza Mariya mafala yomwe yadacinja moyo wace wense.

NKHANI 70

Kubadwa kwa Jezu

Pomwe amakabusa wale adziwisidwa bza kubadwa kwa Jezu, iwo adayenderatu kukamuwona pa nthawe imweyo.

NKHANI 71

Yahova Adakhotcerera Jezu

Mambo wakuipa akhafuna kupha Jezu.

NKHANI 72

Mulumbwana Jezu Akhafuna Kupfunza bza Yahova

Kodi Jezu adadabwisa tani apfunzisi wa mu tempwlo?

NKHANI 73

Juwau Adakonzekeresa Wanthu bza Kubwera kwa Mesiya

Juwau ni mwana wa Zakariya na Elizabeti omwe adamubereka mwakudabwisa, ndipo iye adadzakhala mpolofeta pomwe adakula. Iye adapfunzisa wanthu bza kubwera kwa Mesiya. Kodi wanthu adacita ciyani atabva bzomwe iye akhawapfunzisabzo?