Patapita nthawe, mambo Nabukadinazori adakonzesa cifanikiso citali ca oro, aciciikha ku mbuto inango yomwe ikhacemeredwa Dura. Ndipo iye adacemeresa wanthu wakufunika kwene-kwene wa m’dzikolo, kuphatanidza Sadraki, Mesaki na Abedinego kuti adzawone cifanikisoco. Pomwe iwo adafika, mamboyo adawauza kuti: ‘Mukandobva kulira kwa nyimbo, imwepo mu’funika kugodamira cifanikiso ca oroci! Munthu ali-wense omwe asaye kucigodamira, an’thusidwa mu forno ya moto.’ Kodi Sadraki, Mesaki na Abedinego angadacita tani? Angadagodamira cifanikisoco ayai angadapitiriza kukhala wakukhulupirika kwa Yahova?

Pomwe mamboyo adamala kulewa bzimwebzo, nyimbo idayamba kuimbidwa. Wanthu wense adagodama, acinamata cifanikisoco, tsono Sadraki, Mesaki na Abedinego alibe kucigodamira. Tenepo, wanthu winango atawona bzimwebzo, iwo adakauza mambo kuti: ‘Mambo, Ahebereu atatu wale akulamba kugodamira cifanikiso canu.’ Atabva bzimwebzo, mamboyo adawacemeresa, aciwauza kuti: ‘Ndin’kupasani pomwe mpata munango kuti mugodamire cifanikiso cire. Mukandosaya kucigodamira, ndin’kuthusaniretu mu forno ya moto ire. Palibe mulungu omwe angakwanise kukupulumusani m’manja mwangu.’ Tsono alumbwanawo adati: ‘Mambo, ifepano tin’funa lini kupasidwa mpata munango. Mulungu wathu an’tipulumusa. Ndipo, napo acisaya kutipulumusa, dziwani kuti tin’namata lini cifanikiso canuco.’

Atabva bzimwebzi, Nabukadinazori adakalipa kwene-kwene, aciuza wanthu wace kuti: ‘Citisani kuti fornoyo ipse kwene-kwene kuposa nsiku zense!’ Patsogolo pace, iye adauza acikunda wace kuti: ‘Amangeni,  muciwathusa mu fornomo!’ Fornoyo ikhadapsa kwene-kwenesa mwakuti acikunda omwe akhadawamangawo, adapseratu pomwe adandoifenderera pafupi. Alumbwana atatuwo adathusidwa mu forno ya moto ire. Tsono, pomwe mamboyo adanyang’anisa mkati mwa fornoyo, iye adawona kuti mukhana wanthu anai omwe akhafamba-famba pakati pa motoyo. Ndipo iye adabva mantha na bzimwebzo, acibvunza acikunda wace kuti: ‘Kodi ifepano tiribe kuthusa wanthu atatu mu forno mule? Inepano ndikuwona wanthu anai, ndipo wacinaiyo ana mawonekedwe ya anjo!’

Ndipo mamboyo adafendera pafupi, acikuwa kuti: ‘Bulani panja, imwe atumiki wa Mulungu Mkululetu!’ Ndipo wanthu wense adadabwa kwene-kwene pomwe Sadraki, Mesaki na Abedinego adacoka mu forno mule mwakusaya kupsa na pang’onopo. Thupi lawo, tsisi lawo na bzakubvala bzawo bzikhalibe na kundopsako, ndipo bzikhanunkhambo lini utsi.

Tenepo, Nabukadinazori adati: ‘Mulungu wa Sadraki, Mesaki na Abedinego ngwamphanvu kwene-kwene. Iye watumiza anjo wace, aciwapulumusa. Palibe munango wakundendemera naye.’

Ahebereu atatu wale akhadatsimikiza kukhala wakhulupirika kwa Yahova, bzinese bzitani. Kodi un’funambo lini kukhala ninga iwo?

‘Yahova Mulungu wako ndiye un’funika kumunamata; ndipo iye yekha ndiye omwe un’funika kumutumikira.’—Mateu 4:10