Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

 NKHANI 60

Umambo Bomwe Bun’dzatonga Mpaka Muyaya

Umambo Bomwe Bun’dzatonga Mpaka Muyaya

Pa nsiku inango, usiku, mambo Nabukadinazori adalota bzinthu bzakudabwisa kwene-kwene mwakuti akhawona lini tulo. Tenepo, iye adacemeresa anyamatsenga wace, aciwauza kuti: ‘Ndifotokozereni thandauzo la bzomwe ndalota.’ Anyamatsengawo adati: ‘Mambo, tiuzeni ndipo bzomwe mwalotabzo.’ Tsono mamboyo adawauza kuti: ‘Nee! Ndiuzeni ndimwepo bzomwe ndalotabzo, mukasaya kundiuza, ndin’kuphani.’ Tsono iwo adapitiriza kulewa kuti: ‘Yambani mwatiuza ndipo bzomwe mwalotabzo, kuti tikuuzeni thandauzo lace.’ Koma mamboyo adati: ‘Mwensenemwe mun’funa kundinamiza. Ndiuzeni, n’ciyani comwe ndalota!’ Ndipo iwo adati kwa mamboyo: ‘Bzimwebzi mpsakunesa mambo, thangwe palibe omwe angakwanise kucita bzimwebzo.’

Tsono mamboyo adabva ciya kwene-kwene mwakuti adatonga kuti wanthu wense wanzeru wa m’dzikolo aphedwe, kuphatanidza Danyeri, Sadraki, Mesaki na Abedinego. Danyeri adakumbira mamboyo kuti awapase kanthawe. Patsogolo pace, iye na anzace atatu wale adapemba kwa Yahova kuti awathandize. Kodi n’ciyani comwe Yahova adacita?

Yahova adamuwonesa Danyeri ku tulo bzomwe Nabukadinazoriyo akhadalota, acimuzimbulirambo thandauzo lace. Mangwana yace, Danyeriyo adayenda kuna Asipenazi, acikamuuza kuti: ‘Lekani kupha munthu ali-wense. Inepano ndinifotokoza bzomwe mambo adalota.’ Tenepo Danyeri adayendesedwa kwa mamboyo, acikalewa kuti: ‘Yahova wandizimbulira bza tsogolo lanu. Bzomwe mudalota mpsibzi: Imwepo mudalota cifanikiso citali comwe cikhana msolo wa oro, cifuwa na manja ya siriva, mimba na ncafu za mkuwa, minyendo ya simbi na bzala bza simbi yakusanganizikana na dongo. Ndipo mwala udagwatidwa pa phiri, ucikaboma minyendo ya cifanikisoco, ndipo cifanikisoco cidapeyeka, cicisanduka pfumbi, ndipo pfumbiro lidatakulidwa na conzi. Patsogolo pace, mwala omwe udaboma cifanikisoco udadzasanduka phiri likulu lomwe lidadzaza dziko lense la pansi.’

Patsogolo pace, Danyeri adati: ‘Thandauzo la bzomwe mwalotabzo ndiri:  Msolo wa oroyo unkuimira umambo bwanubu. Siriva inkuimira umambo bomwe bun’dzawoneka pambuyo pa umambo bwanu. Patsogolo pace, kun’dzakhala na umambo bwakundendemerana na mkuwa bomwe bun’dzatonga dziko lense la pansi. Ndipo kun’dzawoneka pomwe umambo bwakulimba kwene-kwene ninga simbi. Ndipo pakumalizira pace, kun’dzawoneka umambo bwakugawanika pawiri, bomwe mbali ibodzi in’dzakhala yakulimba ninga simbi, ndipo mbali inangoyo in’dzakhala yakutepa ninga dongo. Ndipo mwala omwe udacokera pa phiri ule, ni umambo bwa Mulungu bomwe bun’dzapfudza umambo bwensenebu, bucidzakhala mpaka muyaya.’

Atabva bzimwebzi, mambo Nabukadinazori adagodamira Danyeri, acilewa kuti: ‘Mulungu wako ndiye wakuthumbudzuliradi malotoya. Kulibe Mulungu munango ninga iye.’ Tenepo, m’mbuto mwa Nabukadinazori kupha Danyeri, iye adamuikha kukhala mkulu wa wanthu wense wanzeru, acikhalambo mtongi wa cigawo ca Babulo. Unkukwanisa kuwona momwe Yahova adatawirira mpembo wa Danyeri?

‘Adawakonkhanisa pabodzi pa mbuto yomwe m’Cihebereu imbacemeredwa Harmagedo.’—Cibvumbulutso 16:16