Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 57

Jeremiya Adapalizira mwa Kulimba Mtima

Jeremiya Adapalizira mwa Kulimba Mtima

Yahova adasankhula Jeremiya kuti akhale mpolofeta. Iye adauza Jeremiyayo kuti akapalizire wanthu wa mu umambo bwa Juda, acikawauza kuti asiye bzicito bzawo bzakuipa. Tsono Jeremiyayo adati: ‘Yahova, inepano ndine mwana. Ndipo ndin’dziwa lini momwe ndingakalewelewere na wanthuwo.’ Yahova adati: ‘Leka kugopa. Ndin’kuuza bzomwe ukalewe, ndipo ndin’dzakuthandiza.’

Yahova adauza Jeremiya kuti akonkhanise akulu-akulu wa mu Jeruzalemu. Ndipo Jeremiyayo adaswanya jaro ya dongo patsogolo pawo, aciti: ‘Bzomwe bzacitika na jaroyi ndibzo bzomwe bzin’citikirambo mzinda wa Jeruzalemuyu.’ Pomwe Jeremiya adalewa bzimwebzo, akulu-akuluwo adakalipa kwene-kwene. Ndipo wansembe munango omwe dzina lace akhali Pasuri, adamenya Jeremiyayo, ndipo adam’manga, acikapanirira manja yace, minyendo na khosi pa citabwa. Jeremiya adakhala usiku bwense adamangidwa, ndipo akhakwanisa lini kupfukunyuka. Ku macibese yace, pomwe Pasuri adadzamutsudzula, Jeremiyayo adalewa kuti angadadzapalizira lini pomwe. Tsono, kodi n’cadidi kuti iye adadzasiyadi kupalizirako? Nee. Pomwe Jeremiya adadzaikumbukira bwino-bwino nkhaniyo, iye adati: ‘Mafala ya Yahova yankugaka mu mtima mwangumu ninga moto. Ndipopa ndin’siya lini kupalizira.’ Tenepo, iye adapitiriza basi kumbapalizira.

Patapita magole mazinji, umambo bwa Juda budakhala na mtongi mupsa. Ndipo Jeremiya akhawengedwa na wansembe pabodzi na apolofeta wakunama thangwe ra bzomwe akhapalizirabzo. Tenepo, iwo adauza nduna za mu Jeruzalemu kuti: ‘Munthuyu an’funikira kuphedwa.’ Tsono Jeremiya adati kwa ndunazo: ‘Imwepo mukandipha, mun’pha munthu omwe alibe mulandu. Thangwe inepano ndinkundolewa bzomwe Yahova ankundiuza.’ Pomwe ndunazo zidabva bzimwebzo, zidati: ‘Munthuyu an’themeradi lini kuphedwa.’

 Jeremiya adapitiriza kumbapalizira, ndipo iye adadzayamba kumbawengedwambo na nduna zire thangwe ra bzomwe akhapalizirabzo. Ndipo ndunazo zidakumbira mambo kuti zimuphe. Mamboyo adaziuza kuti zicite naye bzomwe zingadafuna. Tenepo, ndunazo zidatenga Jeremiyayo, zicikamuthusa mu mcera wakuzika kwene-kwene omwe ukhana matope. Ndipo Jeremiya adayamba kumira m’matopemo.

Tsono nduna ibodzi yomwe dzina lace ikhali Ebedi-meleki, idakauza mambo kuti: ‘Jeremiya wathusidwa mu mcera na nduna zire! Tikamusiya mom’mule, anifa.’ Tenepo, mamboyo adauza Ebedi-melekiyo na amuna 30 kuti akamucose mu mceramo. Napo Jeremiya adagumana na mphitca zizinji, iye adapitiriza basi kumbapalizira. Kodi un’funambo lini kukhala ninga Jeremiya omwe alibe kusiya kupalizira?

‘Mun’dzawengedwa na wanthu wense thangwe ra dzina langu, tsono ule omwe an’dzapirira mpaka cimaliziro ndiye an’dzapulumuka.’ —Mateu 10:22