Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 67

Kukonzedwa kwa Mpanda wa Jeruzalemu

Kukonzedwa kwa Mpanda wa Jeruzalemu

Mbatibwerere magole mang’ono-ng’ono m’mbuyomu. Akhalipo Mjirayeri munango omwe dzina lace akhali Nehemiya. Iye akhatumikira mambo Artaxerxe ku Perisiya, mu mzinda wa Susani. Pa nsiku inango, m’bale wa Nehemiya adabwera kucokera ku Jeruzalemu, acidzamuuza kuti: ‘Wanthu omwe adabwerera ku Jeruzalemu wale, ali lini wakukhotcereredwa. Pakuti mpanda na bzipata bza mzindayo bzomwe Ababulo adapfudza, bzikanati kukonzedwa.’ Nehemiya adasunama pakubva bzimwebzo, ndipo adafuna kuyenda ku Jeruzalemuko kuti akawathandize. Tenepo, iye adapemba kwa Yahova kuti mambo amubvumize kuyenda.

Pa nsiku inango, mamboyo adawona kuti Nehemiyayo akhadasunama. Tenepo, iye adati: ‘Ndikanati kukuwona tenepayu. N’ciyani canesa kani?’ Nehemiya adati: ‘Ndingaleke tani kusunama, pomwe mzinda wa Jeruzalemu udadzongeka?’ Mamboyo adamubvunza kuti: ‘Kodi un’funa ndikucitire ciyani?’ Pa nthawe imweyoletu, Nehemiya adapemba mwakazizizi kwa Yahova, ndipo patsogolo pace, adauza mamboyo kuti: ‘Ndaphata minyendo, ndibvumizeni kuyenda ku Jeruzalemuko kuti ndikakonze mpandayo.’ Tenepo, mambo Artaxerxeyo adabvumiza kuti Nehemiyayo ayende, acicita makonzedwe kuti iye aleke kunesedwa mu njira. Ndipo adamukhalisa mtongi wa mzinda wa Jeruzalemu, acimupasambo matabwa kuti akamangire bzipata bza mzindayo.

Pomwe Nehemiya adafika ku Jeruzalemu, iye adawona-wona momwe ukhaliri mpanda wa mzindayo. Patsogolo pace, iye adatsonkhanisa wansembe na atongi, aciwauza kuti: ‘Bzomwe ndawonabzi bzinkundidekera lini. Mbatiyambeni kukonza mpandayu.’ Wanthuwo adabverana nabzo, aciyamba kukonza mpandayo.

Tsono anyamadulanthaka winango wa Ajirayeriwo adayamba kumbawanyoza, aciti: ‘Nkhandwe ingagwese kampanda munkukonzaka.’ Tsono anyakukonzawo akhandonyamala bzawo, acipitiriza kukonza mpandayo, mpaka udakula, ucilimba.

Anyamadulanthakawo adayamba kubwera kucokera ku mbuto zakusiyana-siyana, acipangana kuti apfudze mpandayo mwadzidzidzi. Pomwe Ajirayeriwo adadziwa bzimwebzo, iwo adabva mantha kwene-kwene. Tsono  Nehemiya adawauza kuti: ‘Lekani kugopa. Yahova an’tithandiza.’ Patsogolo pace, Nehemiyayo adaikha alindiri kuti ambakhotcerere anyakukonza mpandayo, ndipo anyamadulanthakawo alibe kudzakwanisa kuugwesa.

Pambuyo pa nsiku 52, iwo adamala kukonza mpanda wa mzindayo na bzipata bzace. Nehemiya adacemeresa ku Jeruzalemuko Alevi wense kuti adzasekerere kumala kwa basalo. Iye adawagawa m’magulu mawiri. Nehemiya adatenga gulu libodzi, acizungulira mzindayo na ku mbali ibodzi, ndipo Ezara adatenga gulu linangolo, acizungulira mzindayo na ku mbali inangoyo, acimbaimbira nyimbo Yahova mpaka kudzagumana mu tempwlo. Wanthu wense, amuna, akazi na wana, adapereka nsembe kwa Yahova, acisekerera kumangidwa kwa mpanda wa mzindayo, ndipo kukondwa kwawoko kukhabvekera na kutali kwene-kwene.

‘Cifuzo ciri-cense comwe cidzakonzedwe kuti cikudzonge, cin’dzakunda lini.’—Zaiya 54:17