Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

 NKHANI 59

Alumbwana Anai Omwe Adabvera Yahova

Alumbwana Anai Omwe Adabvera Yahova

Alumbwana omwe akhali nduna za ku Jeruzalemu wale adadzafika ku Babulo. Ndipo mambo Nabukadinazori adauza mtumiki wace Asipenazi kuti awanyang’anire na kusankhulambo omwe akhana thanzi labwino na wakucenjera kwene-kwene kuti awapfunzise kuwerenga na kunemba cirewedwe ca ku Babuloko kuti adzakhale nduna za mambo. Mapfunziroyo yangadatenga magole matatu. Ndipo iwo akhafunikirambo kudya bzakudya bzomwe mambo akhadya. Pa alumbwanawo, anai madzina yawo akhali Danyeri, Ananiya, Misaeli na Azariya. Tsono Asipenazi adawapasa madzina manango ya kwawoko. Tenepo, Danyeri akhacemeredwa Belitesazari, Ananiya akhacemeredwa Sadraki, Misaeli akhacemeredwa Mesaki, ndipo Azariya akhacemeredwa Abedinego. Kodi mapfunziro yomwe alumbwanawa adatambira ku Babuloko, yangadacitisa kuti iwo aleke kutumikira Yahova?

 Alumbwana anaiwa akhadatsimikiza kubvera Yahova, bzinese bzitani. Iwo alibe kufuna kudya bzakudya bzomwe mamboyo akhadya, thangwe bzakudya bzinango bzomwe bzikhadyedwabzo bzikhali bzakupswipa mwakubverana na Cakutonga ca Yahova. Tenepo, iwo adalewalewa na Asipenazi, aciti: ‘Taphata minyendo, lekani kutidyesa bzakudya bza mambo.’ Tsono Asipenazi adati: ‘Mukasaya kubzidya, mambo an’dzawona kuti mulibe mawonekedwe yabwino, ndipo an’dzandipha!’

Tsono Danyeri adauza Asipenaziyo kuti: ‘Taphata minyendo, yezerani kutipasa muliwo na madzi kwa nsiku 10, ndipo patsogolo pace, mudzawone momwe tikuwonekera, mucidzatindendemeza na alumbwana omwe ankudya bzakudya bza mambo.’ Ndipo, Asipenaziyo adabvuma kucita bzimwebzo.

Pambuyo pa nsiku 10, Danyeri na anzace atatu wale akhawoneka wathanzi labwino kwene-kwene kuposa alumbwana winangowo. Yahova adakomedwa nawo thangwe ra kumubvera, ndipo iye adapasa Danyeri luso lakumbabvesesa thandauzo la masomphenya na maloto.

Pomwe alumbwanawo adamala kupfunzisidwako, Asipenazi adawayendesa kwa mambo Nabukadinazori. Ndipo mamboyo adaceza nawo, aciwona kuti Danyeri, Ananiya, Misaeli na Azariya akhali wanzeru kwene-kwene kuposa alumbwana winangowo. Tenepo, iwo adasankhulidwa kuti ambaphate basa m’nyumba mwa mamboyo. Ndipo, nthawe zense mamboyo akhambawakumbira nzeru pa nkhani zikulu-zikulu. Yahova adacitisa kuti alumbwana anaiwa akhale wanzeru kwene-kwene kuposa alangizi na anyamatsenga wense wa mamboyo.

Napo akhali ku dziko lacirendo, Danyeri, Ananiya, Misaeli na Azariya alibe kuyebwa kuti akhali atumiki wa Yahova. Kodi iwepo un’dzakumbukirambo nthawe zense kuti ndiwe mtumiki wa Yahova, napo utakhala kutali na abereki wako?

‘Leka kubvuma kuti ali-wense akunyoze pakuwona kuti ndiwe mng’ono, koma ukhale ciratizo kwa anyakukhulupirika m’kalewedwe, m’makhalidwe, m’lufoyi, m’cikhulupiro na m’makhalidwe yakucena.’—1 Timotio 4:12