Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 63

Mafala Yomwe Yadanembedwa pa Parede

Mafala Yomwe Yadanembedwa pa Parede

Patapita nthawe, Belisazari adadzakhala mambo wa ku Babulo. Pa nsiku inango, usiku, iye adacemeresa ku madyo wanthu wakufunika kwene-kwene wa mu dziko lacero. Iye adauza atumiki wace kuti akatenge makopo ya oro yomwe Nabukadinazori adayatenga mu tempwlo ya Yahova. Mambo Belisazari pabodzi na wanthu wense omwe iye adacemera, adamwera makopoyo, uku ankutumbiza mirungu yawo. Tsono, mwadzidzidzi boko lidawoneka, liciyamba kunemba mafala yakunesa kuthumbudzula pa parede ya m’cipinda comwe akhacitira madyoyo.

Mamboyo adabva mantha kwene-kwene na bzimwebzo. Ndipo iye adacemera adziwi wace, aciwauza kuti: ‘Munthu omwe akwanise kundithumbudzulira mafalaya, ndin’mukhalisa munthu wacitatu wakufunika mu Babulo muno.’ Iwo adayezera kuwerenga mafalayo, koma alibe kukwanisa kudziwa bzomwe bzikhadanembedwabzo. Patsogolo pace, mai wa mamboyo adabwera, aciti: ‘Alipo munthu munango omwe dzina lace ni Danyeri. Iye akhambathumbudzula maloto na bzinthu bzinango bzakudabwisa kwa Nabukadinazori. Iye angakwanise kukuthumbudzulirani mafalaya.’

Tenepo, mamboyo adacemeresa Danyeri, acimuuza kuti: ‘Ukandiwerengera na kundithumbudzulira mafalaya, ndin’kupasa mphaso ya oro, ndicikukhalisambo munthu wacitatu wakufunika mu Babulo muno.’ Tsono Danyeri adati: ‘Ndin’funa lini mphaso zanu, koma ndin’kuuzani thandauzo la mafalaya. Baba wanu, Nabukadinazori, akhali munthu wakubzikuza, tsono Yahova adamucepswa. Imwepo mun’dziwa bzense bzomwe bzidamucitikira, koma mwanyoza basi Yahova mwa kutenga makopo ya oro ya mu tempwlo mwace, mucimwera vinyu. Ndipopa Mulungu wanemba kuti: Mene, Mene, Tekeli na Parisini. Mafalaya yankuthandauza kuti wamambo wa ku Mediya na ku Perisiya an’kunda mzinda wa Babuloyu, ndipo imwepo mun’khala lini pomwe mambo.’

Bzikhawoneka ningati palibe omwe angadakwanisa kukunda mzinda wa Babulo, thangwe mzindayo  ukhakhotcereredwa na mpanda utali pabodzi na mkulo wakuzika kwene-kwene. Tsono, usiku bumwebule anyankhondo wa ku Mediya na wa ku Perisiya omwe akhatsogoleredwa na Siro, mambo wa ku Perisiya, adaphwesa mkuloyo, aciyambuka mpaka pa bzipata bza mzindayo, bzomwe bzikhali bwanzu! Iwo adapita mu mzindamo, ndipo adaukunda, aciphambo Belisazari. Patsogolo pace, Siroyo adadzakhalambo mtongi wa ku Babulo.

Patapita gole libodzi, Siro adati kwa Ajuda omwe akhali ku Babuloko: ‘Yahova wandiuza kuti tempwlo yace ku Jeruzalemu in’funika kukonzedwa pomwe. Ndipo ali-wense akhale wakutsudzuka kuti akathandize.’ Ninga momwe Yahova akhadapicirira, Ajuda azinji adabwerera ku Jeruzalemu pambuyo pa magole 70 ya kupfudzidwa kwa mzinda wa Jeruzalemu. Mambo Siro adabwezera bzombo bzense bza oro na bza siriva bzomwe Nabukadinazori akhadatenga mu tempwlo ya Yahova. Ukuwona momwe Yahova adaphatisira basa Siro kuti athandize wanthu wace?

‘Wagwa! Wagwa Babulo Mkulu, ndipo iye wakhala mbuto yakukhala madimonyo.’—Cibvumbulutso 18:2