Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

 NKHANI 58

Kupfudzidwa kwa Mzinda wa Jeruzalemu

Kupfudzidwa kwa Mzinda wa Jeruzalemu

Wanthu wa mu Jeruzalemu adapitiriza kupandukira Yahova, acimbanamata bzifanikiso. Kwa magole mazinji, Yahova adayezera kutumiza apolofeta wace kuti akawacenjeze. Tsono iwo akhambawabvera lini, ndipo akhambawanyoza. Kodi Yahova angadacita ciyani kuti wanthu wale asiyiretu kumbanamata bzifanikisobzo?

Mu nthawe imweyire, Nabukadinazori, mambo wa ku Babulo, akhakunda mizinda yakusiyana-siyana. Pomwe adakunda mzinda wa Jeruzalemu pakuyamba, iye adaphata mambo Jeoyakimu, nduna zace na acikunda azinji wa ku Jeruzalemuko, aciyenda nawo ku Babulo. Ndipo iye adatengambo bzombo bzense bzomwe bzikhali mu tempwlo ya Yahova. Patsogolo pace, Nabukadinazoriyo adaikha Zedekiya kuti akhale mambo wa mu mzinda wa Jeruzalemuyo.

Pakuyamba Zedekiyayo akhambabvera Nabukadinazori. Tsono apolofeta wakunama pabodzi na wanthu wa mizinda ya pafupi, akhambamuuza kuti apandukire Nabukadinazoriyo. Mpolofeta Jeremiya adacenjeza Zedekiya kuti: ‘Imwepo mukandophindukira mambo wa ku Babulo, mu mzinda wa Jeruzalemuyu wanthu an’dzabonera na njala pabodzi na matenda, ndipo an’dzaphana.’

Atatonga kwa magole 8, Zedekiya adadzapandukira mambo wa ku Babulo, acikumbira thandizo anyankhondo wa ku Edjipito. Tsono Nabukadinazori adatumiza anyankhondo wace omwe adakazungulira mzinda wa Jeruzalemuyo kuti aupfudze. Jeremiya adauza Zedekiya kuti: ‘Yahova walewa kuti mukabzipereka kwa Ababulo, imwepo na mzindayu mun’dzapfudzidwa lini. Tsono mukasaya kubzipereka, Ababulo  an’dzatentha mzindayu, acidzakuyendesani ku ukapolo.’ Tsono Zedekiya adati: ‘Inepano ndin’bzipereka lini.’

Pambuyo pa gole libodzi na meya, Ababulo adadzapita mu mzindamo, aciutentha pabodzi na Tempwlo. Ndipo iwo adaphambo wanthu azinjisa, acitenga winango ninga akapolo.

Zedekiya adathawa ku Jeruzalemuko. Tsono Ababulowo adamuthamangisa, acikamuphata pafupi na mzinda wa Jeriko. Ndipo iwo adamuyendesa kwa mambo Nabukadinazori, omwe adatonga kuti aphedwe wana wense wa Zedekiyayo, iye aciwona. Patsogolo pace, Nabukadinazoriyo adaboola maso ya Zedekiya, acikamufungira m’kawoko mpaka kufa kwace. Tsono Yahova adapicira wanthu omwe akhayendesedwa ku Babulowo, kuti: ‘Pambuyo pa magole 70, inepano ndin’dzakubweresani pomwe ku Jeruzalemu.’

Kodi n’ciyani cidacitikira maswaka yomwe yadayendesedwambo ku Babuloko? Kodi yadapitiriza kukhala yakukhulupirika kwa Yahova?

‘Yahova, Mulungu wa mphanvu-zense, bziyeruzo bzanu mpsacadidi na bzakulungama.’—Cibvumbulutso 16:7