Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 66

Ezara Adapfunzisa Ajirayeri Bzakutonga bza Mulungu

Ezara Adapfunzisa Ajirayeri Bzakutonga bza Mulungu

Pakhadapita magole 70 pambuyo pa Ajirayeri azinji kubwerera pomwe ku Jeruzalemu. Tsono, wanthu azinji akhapitiriza kukhala m’mbuto zakusiyana-siyana za mu umambo bwa Aperisi. M’bodzi wa wanthu amwewo ni Ezara. Iye akhali wansembe, ndipo akhapfunzisa wanthu Bzakutonga bza Mulungu. Ezarayo adadziwa kuti wanthu omwe akhali ku Jeruzalemu akhateweza lini Bzakutonga bza Mulungu, ndipo iye akhafuna kuyenda kumweko kuti akawathandize. Artaxerxe, mambo wa ku Perisiyako, adauza Ezarayo kuti: ‘Mulungu wakukhalisa munthu wanzeru kuti umbakwanise kupfunzisa wanthu Bzakutonga bzace. Ndoko ku Jeruzalemu, ndipo tenga munthu omwe ungafuneyo kuti uyende naye.’ Ndipo Ezara adatsonkhana na wense omwe akhafuna kubwererambo ku Jeruzalemuko, acipemba kwa Yahova kuti awakhotcerere mu njira. Pambuyo pa kupembako, iwo adayenda.

Patapita minyezi minai, iwo adafika ku Jeruzalemu. Nduna za ku Jeruzalemuko zidauza Ezara kuti: ‘Ajirayeri asiya kubvera Yahova, ndipo alowola akazi omwe ambanamata bzifanikiso.’ Kodi Ezara adacita ciyani pomwe adabva bzimwebzo? Iye adagodama pa maso pa wanthu wense, acipemba kuti: ‘Yahova, imwepo mwaticitira bzinthu bzizinji bzabwino, tsono ifepano ndife takuphonyerani.’ Wanthuwo adadandaula thangwe ra pikado zawozo, koma akhapitiriza basi kucita bzinthu bzakuipabzo. Tenepo, Ezara adasankhula akulu-akulu na ayeruzi kuti asamalire nkhaniyo, ndipo mkati mwa minyezi mitatu, wale omwe akhanamata lini Yahova adathamangisidwa.

Padapita magole 12, ndipo mpanda wa Jeruzalemu udadzamangidwa pomwe. Tenepo, Ezara adatsonkhanisa Ajirayeriwo kuti awawerengere Bzakutonga bza Yahova. Pomwe iye adafungula bukhu la bzakutongabzo, wanthuwo adaima. Iye adatumbiza Yahova, ndipo wanthuwo akhambalamusa manja yawo mwakutawiriza bzomwe bzikhalewedwabzo. Patsogolo pace, Ezara adawerenga bzakutongabzo, aciwafotokozera thandauzo lace, ndipo wanthuwo akhatetekera mwa tceru. Iwo adabvuma kuti akhadasiya kubvera Yahova, acidandaula thangwe ra bzimwebzo. Mangwana yace, Ezara adawawerengera pomwe bzakutongabzo, ndipo iwo adadziwa kuti akhafunika kucita  Cikondweso ca Matsatsa. Tenepo, pa nthawe ibodzi-bodziyo iwo adayamba kukonzekera cikondwesoco.

Wanthuwo adacita cikondweso ca nsiku 7, ndipo adakomedwa kwene-kwene, acitendambo Yahova thangwe ra kuwathandiza kubvuna bzinthu bzizinji m’minda mwawo. Cikhanati cacitika Cikondweso ca Matsatsa ninga cimweco kucokera mu nsiku za Djosuwe. Pambuyo pa cikondwesoco, wanthuwo adatsonkhana, acipemba kuti: ‘Yahova, imwepo mudatilombola ku ukapolo, mudatidyesa mu dambo, ndipo mwatipasambo dziko lakudekali. Tsono, ifepano tikhakubverani lini mwakubweraza-bwereza. Mudatumiza apolofeta wanu kuti adzaticenjeze, koma ifepano tiribe kuwabvera. Tsono imwepo mudapirira nafe basi. Mudapitiriza kusunga piciro lanu lomwe mudacita kwa Abalahamu, ndipo tsapano ifepano tinkukupiciranimbo kumbakubverani.’ Pa kufuna kutsimikizira kuti angadatewezadi piciro lawolo, iwo adalinemba pa tsamba, ndipo nduna za mu mzindamo, wansembe na Alevi adaikha midindo yawo.

‘An’kondwa mbale omwe ambabva fala la Mulungu, acirisunga!’ —Luka 11:28