Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 65

Esteri Adapulumusa Wanthu wa Mulungu

Esteri Adapulumusa Wanthu wa Mulungu

Esteri akhali mtsikana Mjuda omwe akhakhala ku Susani, ku dziko la Perisiya. Adzinza wace adatengedwa ku Jeruzalemu na Nabukadinazori, mambo wa ku Babulo, aciyendesedwa kumweko. Esteriyo adafuwidwa na Mordekai, m’bale wa pai wace, omwe akhatumikira Asuwero, mambo wa ku Perisiyako.

Mambo Asuwero akhafuna mkazi munango. Tenepo, atumiki wace adamubweresera atsikana wakudeka kwene-kwene wa m’dzikolo, kuphatanidzambo Esteriyo. Pa atsikana wensewo, mamboyo adasankhula Esteri kuti akhale mkazi wace. Esteriyo akhadauzidwa na Mordekai kuti aleke kuzimbula kuti iye ni Mjuda.

Munthu munango wakubzikuza omwe dzina lace akhali Hamani, adasankhulidwa kuti akhale mkulu wa nduna za ku Perisiya. Iye akhafuna kuti wanthu wense ambamugodamire. Tsono Mordekai akhalamba kumugodamirako, ndipo Hamani akhabva ciya kwene-kwene na bzimwebzo mwakuti adafuna kumupha. Pomwe Hamaniyo adadzadziwa kuti Mordekai akhali Mjuda, iye adacita makonzedwe kuti aphese Ajuda wense omwe akhali m’dzikomo. Iye adauza mambo kuti Ajuda akhali wanthu wakuipa kwene-kwene, ndipo akhafunika kuphedwa. Tenepo, mambo Asuweroyo adamuuza kuti acite nawo bzomwe angadafunabzo, acinembambo cakutonga cakulewa bza kuphedwa kwa Ajuda wense pa nsiku 13 za mwezi wa Adari. Tsono Yahova akhawona bzensenebzo.

Esteri akhadziwa lini bza cakutongaco. Tenepo, Mordekai adamutumizira tsamba la cakutongaco, acimuuza kuti: ‘Ndoko ukalewelewe na mambo.’ Tsono Esteri adati: ‘Munthu ali-wense omwe aniyenda kalewalewa na mambo mwakusaya kucemeredwa, ambaphedweratu. Papita kale nsiku 30, ndipo mambo akanati nakundondicemerako! Napo bziri tenepoyo, inepano ndiniyenda basi. Akakandilata na cibhonga cace, ndin’dzakhala na moyo. Tsono akasaya kucita bzimwebzo, n’kufa kuno.’

Patsogolo pace, Esteri adapita m’bwalo la mamboyo. Pomwe mambo Asuweroyo adamuwona, iye adamulata na cibhonga cace. Esteriyo adafendera pafupi, ndipo mamboyo  adamubvunza kuti: ‘Kodi un’funa ndikucitire ciyani, Esteri?’ Iye adati: ‘Ndin’funa mubwere ku madyo pabodzi na Hamani.’ Ku madyoko, Esteriyo adauza pomwe mamboyo na Hamani kuti adzabwere ku madyo manango. Pa madyo yaciwiriyo, mambo Asuwero adabvunza pomwe Esteriyo kuti: ‘Kodi un’funa ndikucitire ciyani, Esteri?’ Esteriyo adati: ‘Pana munthu omwe an’funa kupha inepano pabodzi na wanthu wa mtundu wangu. Tipulumuseni, ndaphata minyendo.’ Tenepo, mamboyo adabvunza kuti: ‘Mbani umweyo omwe an’funa kukuphaniyo?’ Ndipo iye adati: ‘Ni Hamani, munthu wakuipayu.’ Pamwepo, mambo Asuwero adakalipa kwene-kwene, acilewa kuti Hamani aphedwe pa nthawe imweyoletu.

Tsono palibe omwe angadapfudzisa cakutonga comwe Hamani akhadanemba, ne mambo caiyeyo. Tenepo, mamboyo adasankhula Mordekai kuti akhale mkulu wa nduna za ku Perisiyako, acimuuzambo kuti anembe cakutonga cipsa comwe cingadabvumiza Ajuda kudzabzikhotcerera pa nsiku yomwe angadadzaphedwayo. Pomwe idafika nsiku 13 za mwezi wa Adari, Ajuda adakunda anyamadulanthaka wawo, ndipo kuyambira pamwepo, iwo adayamba kumbasekerera nsiku imweyo pa gole liri-lense.

‘An’dzakuyendesani kwa atongi na wamambo thangwe ra inepano, kuti mukacitire umboni kwa iwo na kwa wanthu wa mitundu.’—Mateu 10:18