Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

 NKHANI 64

Danyeri Adathusidwa m’Dindi la Mphondolo

Danyeri Adathusidwa m’Dindi la Mphondolo

Dariyo wa ku dziko la Mediya, adadzatonga mzinda wa Babulo. Iye akhadziwa kuti Danyeri akhali munthu wakupambulika, ndipo adamusankhula kuti ambanyang’anire wanthu wense wakufunika kwene-kwene mu dzikolo. Tsono wanthuwo akhambamucitira nsanje, ndipo akhafuna lini na kundomuwonako thangwe ra kuipidwa naye. Iwo akhadziwa kuti Danyeri akhambapemba kwa Yahova katatu pa nsiku. Tenepo, iwo adakauza mambo Dariyo kuti: ‘Nembesani cakutonga cakuti munthu ali-wense an’funika kunamata imwepo mwekha basi. Ndipo ule omwe aleke kubvera cakutongaco, akathusidwe mu dindi la mphondolo.’ Dariyo adadekedwa na nzeru imweyi, ndipo adanembesadi cakutongaco, acicidinda.

Pomwe Danyeri adandobva bza cakutongaco, iye adayenda kumui kwace, acikapemba kwa Yahova patsogolo pa janera yace yomwe ikhadafunguka. Wanthu omwe akhamucitira nsanjewo adapita m’nyumbamo, acimugumaniza ankupemba. Iwo adathamanga kwa mambo Dariyo, acikamuuza kuti: ‘Mambo, Danyeri ankubvera lini cakutonga canu. Iye akadapitiriza basi kupemba kwa Mulungu wace, katatu-kense pa nsiku.’ Dariyo akhafuna kwene-kwene Danyeri, ndipo alibe kufuna kuti aphedwe. Tenepo, iye adamala nsiku ya thunthu acimbakumbuka momwe angadamupulumusira. Tsono, palibe comwe iye angadacita, thangwe cakutongaco cikhadadindidwa kale, ndipo cingadacinjidwa lini na munthu ali-wense, ne mambo caiyeyo. Tenepo, mamboyo adamalizira kuuza basi  wanthuwo kuti akathuse Danyeri mu dindi la mphondolo zakulusa.

Usiku bwa nsiku imweyo, Dariyo adatazira kugona thangwe akhacita thupo na Danyeri. Ku macibese-bese, iye adathamangira ku dindi la mphondoloko, acikakuwa kuti: ‘Danyeri, kodi Mulungu wako wakupulumusa?’

Danyeri adatawira ali m’dindimo kuti: ‘Inde! Yahova watumiza anjo wace, acidzafunga miromo ya mphondolozi, ndipo ziribe kundicita cinthu.’ Mambo Dariyo adakomedwa kwene-kwene pakubva bzimwebzo! Iye adacosesa Danyeriyo m’dindimo, ndipo iye akhalibe nakundofenedwako. Patsogolo pace, Dariyo adauza wanthu wace kuti: ‘Kathuseni m’dindi mule wanthu omwe akhafuna kuphesa Danyeri wale.’ Ndipo wanthuwo adakathusidwadi m’dindimo. Pomwe iwo akhanati nakundokhuya pansi, mphondolozo zidawayakha, ziciwadyeratu.

Patsogolo pace, mambo Dariyo adauza wanthu wace wense kuti: ‘Mwense mun’funikira kugopa Mulungu wa Danyeri, thangwe iye wamupulumusa m’dindi la mphondolo.’

Kodi iwepo umbapembambo kwa Yahova nthawe zense ninga momwe akhacitira Danyeri?

‘Yahova ambadziwa kupulumusa pa mayezo womwe ambabzipereka kwa iye.’—2 Pedru 2:9