Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 62

Umambo Bomwe Budandendemezedwa na Cimuti Cikulu

Umambo Bomwe Budandendemezedwa na Cimuti Cikulu

Pa nsiku inango, usiku, mambo Nabukadinazori adalota bzinthu bzakudabwisa. Iye adacemeresa adziwi wace, aciwauza kuti athumbudzule bzomwe akhadalotabzo. Tsono palibe omwe adakwanisa. Pakumalizira pace, mamboyo adadzalewalewa na Danyeri.

Iye adati kwa Danyeriyo: ‘Ndalota cimuti citali kwene-kwene comwe cikhafika mpaka kudzulu, ndipo cikhawonedwa na pa mbuto iri-yense ya pa dziko la pansi. Cimutico cikhana masamba yabwino na bzisapo bzizinji. Bzirombo bzikhakhala pa mthunzi wace, ndipo mbalame zikhamanga bzitsa m’mithambi yace. Tsono, anjo m’bodzi adabuluka kudzulu, acikuwa kuti: “Gwesani cimutico, mucitema-temambo mithambi yace. Tsono siyani tsinde lace pansipo, mucilimanga na cibande ca simbi na mkuwa. Mtima wa cimutico un’dzasiya kukhala wa munthu, ucikhala wa cirombo ca m’thengo, ndipo pan’dzapita magole 7. Wanthu wense an’dzadziwa kuti Mulungu ni Mtongi na kuti iye ambapasa umambo kwa munthu ali-wense omwe iye angafune.” ’

Yahova adazimbulira Danyeri thandauzo la bzomwe mamboyo akhadalota. Pomwe Danyeri adabvesesa thandauzo lace, iye adabva mantha kwene-kwene, aciti: ‘Mambo, ndingadafuna kuti bzomwe mwalotabzi, bzicitikire anyamadulanthaka wanu, koma, bzin’citikira imwepo. Cimuti cikulu comwe cidagwesedwaco, ndimwepo. Imwepo mun’dzaluza umambo bwanu kwa kanthawe, ndipo mun’dzakadya mauswa ku thengo ninga momwe bzirombo bzimbacitira. Tsono pakuti anjo ule walewa kuti tsinde lace lisiyidwe, imwepo mun’dzabwerera, mucidzatonga pomwe.’

Pambuyo pa gole libodzi, Nabukadinazori akhafamba padzulu pa nyumba yace, acimbatumbiza mzinda wa Babulo, mwakumbalewa kuti: ‘Onani mzinda wakudeka omwe ndidamangayu! Inepano ndine wamphanvudi!’ Pomwe iye akhalewalewa bzimwebzi, lidabveka fala, lomwe lidati: ‘Nabukadinazori! Iwepo tsapano waluza umambo bwako.’

Pa nthawe ibodzi-bodziyo, Nabukadinazoriyo adayamba misala, acikhala ninga cirombo ca m’thengo. Iye adathamangisidwa pa mui pace, acikakhala ku thengo pabodzi na bzirombo. Tsisi lace lidakula ninga  matenga ya mphungu, ndipo ncala zace zidakula ninga za mbalame.

Pambuyo pa magole 7, Nabukadinazori adadzasiya kucita misala ire, ndipo Yahova adacitisa kuti akhale pomwe mambo wa Babulo. Pamwepo, Nabukadinazori adati: ‘Ndinkutumbiza Yahova, Mambo wa kudzulu. Tsapano ndadziwa kuti Yahova ndiye omwe ambatonga. Iye ambacepswa wanthu wakubzikuza, ndipo angapasembo umambo munthu ali-wense omwe iye angafune.’

‘Kusamwa kumbaphesa, ndipo mtima wakubzikuza umbagwesa.’—Mimwani 16:18