Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Kuyamba kwa Gawo 10

Kuyamba kwa Gawo 10

Yahova ni mtongi wa bzense. Iye ambanyang’anira bzinthu nthawe zense, ndipo an’dzapitiriza basi kucita bzimwebzo. Mwa ciratizo, iye adapulumusa Jeremiya ku infa. Adapulumusa Sadraki, Mesaki na Abedinego mu forno ya moto, na kupulumusambo Danyeri m’dindi la mphondolo. Yahova adakhotcerera Esteri kuti akwanise kupulumusa wanthu wa mtundu wace. Ndipo iye an’dzalekerera lini kuti bzakuipa bzikhale pa dziko la pansi mpaka kale-kale. Mapolofesiya yakulewa bza cifanikiso citali na bza cimuti cikulu, yambatitsimikizira kuti Umambo bwa Yahova, tsapanopapa bunimalisa bzakuipa bzense, bucitonga dziko la pansi.

MU GAWOLI

NKHANI 57

Jeremiya Adapalizira mwa Kulimba Mtima

Bzomwe Jeremiyayo adalewa bzidakalipisa akulu-akulu wa mu Judamo.

NKHANI 58

Kupfudzidwa kwa Mzinda wa Jeruzalemu

Wanthu wa mu Juda adapitiriza kumbanamata bzifanikiso, ndipo Yahova adasiya kumbawathandiza.

NKHANI 59

Alumbwana Anai Omwe Adabvera Yahova

Alumbwana Anai omwe akhali Ajuda adatsimikiza kupitiriza kubvera Yahova napo iwo akhaphata basa m’nyumba mwa mambo, ku Babulo.

NKHANI 60

Umambo Bomwe Bun’dzatonga Mpaka Muyaya

Danyeri adafotokozera Nabukadinazori thandauzo la bzomwe iye akhadalotabzo.

NKHANI 61

Alumbwana Omwe Adalamba Kugodamira Cifanikiso

Sadraki, Mesaki, na Abedinego adalamba kugodamira cifanikiso ca oro ca mambo wa ku Babulo.

NKHANI 62

Umambo Bomwe Budandendemezedwa na Cimuti Cikulu

Bzomwe Nabukadinazori adalota bzikhalewa bza tsogolo lace.

NKHANI 63

Mafala Yomwe Yadanembedwa pa Parede

Kodi bokolo lidawonekera pa nthawe iponi? Kodi mafala yadanembedwayo yakhathandauza ciyani?

NKHANI 64

Danyeri Adathusidwa m’Dindi la Mphondolo

Mbapemba kwa Yahova nsiku zense ninga momwe Danyeri akhacitira!

NKHANI 65

Esteri Adapulumusa Wanthu wa Mulungu

Esteri adasankhulidwa kuti akhale mkazi wa mambo napo akhali ku dziko lacirendo.

NKHANI 66

Ezara Adapfunzisa Ajirayeri Bzakutonga bza Mulungu

Pambuyo pa Ajirayeri kutetekera bzomwe Ezara akhawawerengera, iwo adapicira kubvera Mulungu.

NKHANI 67

Kukonzedwa kwa Mpanda wa Jeruzalemu

Nehemiya adadziwa kuti anyamadulanthaka wawo akhafuna kumenya nawo nkhondo. Tsono, thangwe ranyi iye alibe kucita mantha?