Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

Bukhu lino lina nkhani za m’Bibliya kuyambira pa cirengedwe, kubadwa na utumiki bwa Jezu mpaka kubwera kwa Umambo bwa Mulungu.

Tsamba Lakucokera ku Bungwe Lakutonga

Kodi bukhuli lingaphatisidwe tani basa?

Kuyamba kwa Gawo 1

Bibliya limbayamba na kufotokoza nkhani ya cirengedwe. Iro limbalewa momwe Mulungu, omwe dzina lace ni Yahova adakonzera dziko lapansi kuti likhale mui wathu.

NKHANI 1

Mulungu Adalenga Kudzulu na Dziko la Pansi

Bibliya limbalewa kuti Mulungu adalenga kudzulu na dziko la pansi. Tsono nguponi anjo omwe Mulungu adayamba kulenga pomwe akhanati kulenga cinthu ciri-cense?

NKHANI 2

Mulungu Adalenga Mwamuna na Mkazi Wakuyambirira

Mulungu adalenga mwamuna na mkazi wakuyambirira, aciwaikha m’zunde la Edeni. Iye akhafuna kuti iwo abereke wana, na kusandusa dziko la pansi licikhala paraizo.

NKHANI 3

Adamu na Eva Alibe Kubvera Mulungu

Kodi muti omwe ukhali pakati pa zunde la Edeni ukhadasiyana tani na miti minango? Thangwe ranyi Eva adadya cisapo ca muti umweyo?

NKHANI 4

Ukali Bungabwerese Ngozi

Mulungu adabvuma mphaso ya Abeli, koma alibe kubvuma mphaso ya Kaini. Pomwe Kaini adadziwa bzimwebzo, iye adakalipa kwene-kwene, acicita cinthu cakuipa.

NKHANI 5

Cingalawa ca Nowe

Pomwe anjo wakuipa adalowola akazi pa dziko la pansi, iwo adabereka bziwana bzomwe bzikhali bzinzonzomtali, ndipo bzikhambaboneresa anzawo. Ciwembo cikhacidwa pense-pense. Tsono Nowe akhali munthu wakusiyana, iye akhafuna Mulungu, ndipo akhamubvera.

NKHANI 6

Wanthu Asere Adapulumuka pa Cigumula ca Madzi

Nvula idabvumba nsiku 40, usiku na masikati. Nowe na banja lace adapitirira gole libodzi ali m’cingalawa mule. Pakumalizira, Mulungu adawauza kuti abule kunja.

NKHANI 7

Nsanza ya Babeli

Wanthu adafuna kumanga mzinda na nsanza kuti ikakhuye kudzulu. Thangwe ranyi Mulungu adacitisa kuti mwadzidzidzi wanthu alewelewe bzirewedwe bzakusiyana?

NKHANI 8

Abalahamu na Sara Adabvera Mulungu

Thangwe ranyi Abalahamu na Sara adasiya mzinda wawo kuti akakhale ninga alendo ku dziko la Kanani?

NKHANI 9

Abalahamu na Sara Adadzabereka Mwana

Kodi Mulungu angadateweza tani piciro lomwe akhadacita kwa Abalahamu? Nguponi mwana wa Abalahamu omwe angadadzacita mbali pa piciroli? Izaki ayai Jimayeri?

NKHANI 10

Mkazi wa Loti Alibe Kubvera

Mulungu adabvumbisa moto ku mizinda ya Sodoma na Gomora. Thangwe ranyi mizindayo idapfudzidwa? Thangwe ranyi tin’funika kumbakumbukira bza mkazi wa Loti?

NKHANI 11

Mulungu Ankuyeza Cikhulupiro ca Abalahamu

Mulungu adauza Abalahamu kuti: ‘Ndaphata minyendo, tenga mwana wako m’bodzi yekhayo, ucikam’pereka ninga nsembe pa phiri la Moriya.’ Kodi Abalahamu angadalimbana tani na kuyezedwa kwa cikhulupiro cace mwa mtundu umweyu?

NKHANI 12

Amamphase Omwe Akhadasiyana

Izaki na mkazace Rebeka adabereka wana awiri amamphase. Pakuti Esau akhali mwana wakuyamba kubadwa, ndiye omwe angadzatambira utaka. Tsono thangwe ranyi iye adagulisa ugo bumwebu na mbale ya mphodza?

NKHANI 13

Djakobi Ankucita Mtendere na Esau

Kodi Djakobi adasimbidwa tani na anjo? Kodi iye adacita tani mtendere na m’bale wace?

NKHANI 14

Mulumbwana Omwe Adabvera Mulungu

Thangwe ranyi Zuze adabonera napo iye akhadacita cinthu cakulungama?

NKHANI 15

Yahova Alibe Kumuyebwa Zuze

Napo Zuze akhali kutali na banja lace, Mulungu adapitiriza kukhala naye.

NKHANI 16

Nkhani ya Djobi

Djobi adabvera Yahova napo pa nthawe zakunesa.

NKHANI 17

Mozeji Adasankhula Kunamata Yahova

Mozeji adapulumusidwa na mai wace.

NKHANI 18

Citsamba Comwe Cikhagaka

Thangwe ranyi citsamba cire cikhapsa lini?

NKHANI 19

Matsoka Matatu Yakuyambirira

Farawo adabweresera mabvuto wanthu wace thangwe ra kubzikuza.

NKHANI 20

Matsoka Manango Matanthatu

Kodi matsoka yamweya yakhadasiyana tani na matsoka matatu yakuyambirira?

NKHANI 21

Tsoka Lacikhumi

Tsokali lidawawa kwene-kwene mwakuti Farawo adadzabvuma kuti Ajirayeri ayende.

NKHANI 22

Cakudabwisa mu Nyanza Ifuira

Farawo adapulumuka pa matsoka khumi. Kodi tani pa cakudabwisa ca Mulunguci?

NKHANI 23

Piciro la Ajirayeri

Pa nthawe yomwe Ajirayeri akhadamanga tsasa pafupi na phiri la Sinai, iwo adacita piciro lakupambulika lakuti ambabvere Mulungu.

NKHANI 24

Ajirayeri Alibe Kuteweza Piciro Lawo

Pomwe Mozeji akhapasidwa bzakutonga khumi, Ajirayeri akhacita pikado yakuipa kwene-kwene.

NKHANI 25

Tendi Lakunamatira Mulungu

Mu tendi lakupambulikalo mukhana thungwa la cipangano.

NKHANI 26

Azondi Khumi na Awiri

Djosuwe na Kalebe akhadasiyana kwene-kwene na anzawo omwe adayenda nawo kazondera dziko la Kanani.

NKHANI 27

Iwo Adapandukira Yahova

Kora, Datani, Abiramu na anzawo wakukwana 250 adatazira kulemekeza makonzedwe ya Yahova.

NKHANI 28

Bulu wa Balamu Adalewalewa

Bulu adawona anjo omwe Balamu akhakwanisa lini kumuwona.

NKHANI 29

Yahova Adasankhula Djosuwe kuti Akhale Mtsogoleri

Mulungu adapasa Djosuwe malango yomwe yangatithandizembo nsiku zino.

NKHANI 30

Rahabi Adakhotcerera Azondi

Mpanda wa Jeriko Udagwa. Tsono nyumb aya Rahabi iribe kugwa, napo ikhadamangidwira pa mpandayo.

NKHANI 31

Djosuwe na Agibeyoni

Djosuwe adapemba kwa Mulungu kuti: ‘Dzuwa, bakaima!’ Kodi Mulungu adamutetekera?

NKHANI 32

Akazi Awiri Wakulimba Mtima

Pambuyo pa kufa kwa Djosuwe, Ajirayeri adayamba pomwe kumbanamata bzifanikiso, ndipo moyo wawo udakhala wakunesa. Tsono Yahova adaphatisa basa muyeruzi Baraki, mpolofeta mkazi Debora na Jayeri kuti awathandize!

NKHANI 33

Rute na Naomi

Akazi awiri omwe adafedwa azimuna wawo adabwerera ku Jirayeri. Ndipo Rute adayenda kaphata basa m’munda momwe adakagumana na Bowazi.

NKHANI 34

Gidiyoni Adakunda Anyankhondo wa ku Midiyani

Pambuyo pa Amidiyani kuboneresa Ajirayeri, Ajirayeriwo adakumbira thandizo kwa Yahova. Kodi Gidiyoni adakwanisa tani kukunda anyamadulanthaka wakukwana 135.000 pomwe iye akhana acikunda ang’ono-ng’ono?

NKHANI 35

Mpembo wa Ana

Elikana akhatenga Ana, Penina na wana wace kuti akanamate ku tendi la mkonkhano, ku Silo. Kumweko, Ana adapemba kuti aberekembo mwana. Ndipo pambuyo pa gole libodzi, iye adadzabereka Samuyeri!

NKHANI 36

Piciro la Djafeti

Kodi Djafeti adapicira ciyani, ndipo thangwe ranyi? Kodi mwana wa Djafeti adacita ciyani pomwe adabva bza piciro la pai wace?

NKHANI 37

Yahova Adayamba Kulewalewa na Samuyeri

Eli, mkulu wa ansembe, akhatumikira mu tendi la mkonkhano pabodzi na wana wace awiri. Tsono wana wacewo akhabvera lini Yahova. Pa nsiku inango, usiku, Yahova adalewalewa na Samuyeri.

NKHANI 38

Samusoni Adapasidwa Mphanvu na Yahova

Mulungu adapasa mphanvu Samusoni kuti akwanise kumenyana na Afilisteu. Tsono pomwe iye adazimbula cinsinsi ca mphanvu zace, Afilisteuwo adadzakwanisa kumuphata.

NKHANI 39

Mambo Wakuyamba wa Ajirayeri

Mulungu akhadacita makonzedwe kuti Ajirayeri ambatsogoleredwe na ayeruzi. Tsono Ajirayeriwo akhafuna kukhala na mambo. Samuyeri adadzoza Sauli kuti akhale mambo wakuyamba wa Ajirayeriwo. Tsono, Yahova adadzamulamba patsogolo pace. Thangwe ranyi?

NKHANI 40

Davide na Goliyati

Yahova adasankhula Davide kuti akhale mambo waciwiri wa Ajirayeri. Ndipo Davideyo adalatiza kuti akhali munthu wakusankhulidwa bwino.

NKHANI 41

Davide na Sauli

Kodi thangwe ranyi Sauli ankuwenga Davide? Kodi munthu omwe ambawenga mwanzace, ambacita tani?

NKHANI 42

Jonatani Akhali Munthu Wakukhulupirika na Wakulimba Mtima

Mwana wa mambo adakhala xamwali wabwino wa Davide.

NKHANI 43

Pikado ya Mambo Davide

Cakusankhula cakuipa cidabweresa mabvuto mazinji.

NKHANI 44

Tempwlo ya Yahova

Mulungu adabvuma bzomwe mambo Salomau adakumbira, acimupasambo bzinthu bzizinji.

NKHANI 45

Kugawidwa kwa Umambo

Ajirayeri azinji adasiya kumbanamata Yahova.

NKHANI 46

Yahova Adalatiza Kuti ni Mulungu Wacadidi

Kodi mbani Mulungu wacadidi? Yahova ayai Baala?

NKHANI 47

Yahova Adalimbisa Eliya

Un’kumbuka kuti Yahova angakulimbisembo?

NKHANI 48

Mwana wa Mkazi Mansiwa Adamusidwa kwa Anyakufa

Bzakudabwisa bziwiri bzomwe bzidacitikira m’nyumba ibodzi!

NKHANI 49

Kulangidwa kwa Jezabeli, Mkazi wa Mambo

Jezabeli adaphesa Nabote omwe akhali Mjirayeri wakulungama na cakulinga cakuti amubere munda wace wa mpesa! Bzakuipa bzace na kusaya kulungama kwace kudawonedwa na Yahova, ndipo iye adalangidwa.

NKHANI 50

Yahova Adakhotcerera Jehosafati

Jehosafati omwe akhali mambo wabwino, adakumbira thandizo la Mulungu pomwe mitundu minango ikhafuna kumenyana na Ajuda.

NKHANI 51

Kamtsikana Kadathandiza Mkulu wa Anyankhondo

Kamtsikana kadauza dona wace bza mphanvu za Yahova.

NKHANI 52

Anyankhondo Wamphanvu wa Yahova

Kodi mtumiki wa Elizeu adadzawona tani kuti mbazinji omwe akhali ku mbali kwawo kuposa anyamadulanthaka wawowo?

NKHANI 53

Kulimba Mtima kwa Jehoyada

Ansembe wakukhulupirika adaphindukira mambo-mkazi wakuipa.

NKHANI 54

Mulungu Adapirira na Djona

Kodi bzidacitika tani kuti mpolofeta wa Mulungu akhudyulidwe na cinsomba? Adadzacoka tani m’mwemo? Kodi Yahova adamupfunzisa ciyani?

NKHANI 55

Anjo wa Yahova Adakhotcerera Ezekiya

Anyamadulanthaka wa Ajuda akhalewa kuti Yahova angadawakhotcerera lini, tsono iwo akhadaphonyeka!

NKHANI 56

Josiya Akhabvera Bzakutonga bza Yahova

Josiya adakhala mambo pomwe iye akhana magole 8 yakubadwa, ndipo iye adathandiza wanthu wace kunamata Yahova.

NKHANI 57

Jeremiya Adapalizira mwa Kulimba Mtima

Bzomwe Jeremiyayo adalewa bzidakalipisa akulu-akulu wa mu Judamo.

NKHANI 58

Kupfudzidwa kwa Mzinda wa Jeruzalemu

Wanthu wa mu Juda adapitiriza kumbanamata bzifanikiso, ndipo Yahova adasiya kumbawathandiza.

NKHANI 59

Alumbwana Anai Omwe Adabvera Yahova

Alumbwana Anai omwe akhali Ajuda adatsimikiza kupitiriza kubvera Yahova napo iwo akhaphata basa m’nyumba mwa mambo, ku Babulo.

NKHANI 60

Umambo Bomwe Bun’dzatonga Mpaka Muyaya

Danyeri adafotokozera Nabukadinazori thandauzo la bzomwe iye akhadalotabzo.

NKHANI 61

Alumbwana Omwe Adalamba Kugodamira Cifanikiso

Sadraki, Mesaki, na Abedinego adalamba kugodamira cifanikiso ca oro ca mambo wa ku Babulo.

NKHANI 62

Umambo Bomwe Budandendemezedwa na Cimuti Cikulu

Bzomwe Nabukadinazori adalota bzikhalewa bza tsogolo lace.

NKHANI 63

Mafala Yomwe Yadanembedwa pa Parede

Kodi bokolo lidawonekera pa nthawe iponi? Kodi mafala yadanembedwayo yakhathandauza ciyani?

NKHANI 64

Danyeri Adathusidwa m’Dindi la Mphondolo

Mbapemba kwa Yahova nsiku zense ninga momwe Danyeri akhacitira!

NKHANI 65

Esteri Adapulumusa Wanthu wa Mulungu

Esteri adasankhulidwa kuti akhale mkazi wa mambo napo akhali ku dziko lacirendo.

NKHANI 66

Ezara Adapfunzisa Ajirayeri Bzakutonga bza Mulungu

Pambuyo pa Ajirayeri kutetekera bzomwe Ezara akhawawerengera, iwo adapicira kubvera Mulungu.

NKHANI 67

Kukonzedwa kwa Mpanda wa Jeruzalemu

Nehemiya adadziwa kuti anyamadulanthaka wawo akhafuna kumenya nawo nkhondo. Tsono, thangwe ranyi iye alibe kucita mantha?

NKHANI 68

Elizabeti Adadzabereka Mwana

Thangwe ranyi bayace Elizabeti adauzidwa kuti angadakhala bewewe mpaka atadzabadwa mwana wawoyo?

NKHANI 69

Mariya Adazungiridwa na Anjo Gabriyeli

Anjo m’bodzi adauza Mariya mafala yomwe yadacinja moyo wace wense.

NKHANI 70

Kubadwa kwa Jezu

Pomwe amakabusa wale adziwisidwa bza kubadwa kwa Jezu, iwo adayenderatu kukamuwona pa nthawe imweyo.

NKHANI 71

Yahova Adakhotcerera Jezu

Mambo wakuipa akhafuna kupha Jezu.

NKHANI 72

Mulumbwana Jezu Akhafuna Kupfunza bza Yahova

Kodi Jezu adadabwisa tani apfunzisi wa mu tempwlo?

NKHANI 73

Juwau Adakonzekeresa Wanthu bza Kubwera kwa Mesiya

Juwau ni mwana wa Zakariya na Elizabeti omwe adamubereka mwakudabwisa, ndipo iye adadzakhala mpolofeta pomwe adakula. Iye adapfunzisa wanthu bza kubwera kwa Mesiya. Kodi wanthu adacita ciyani atabva bzomwe iye akhawapfunzisabzo?

NKHANI 74

Jezu Adakhala Mesiya

Kodi Juwau akhafuna kulewa ciyani pomwe adati: ‘Onani Mwana wa Bira wa Mulungu’?

NKHANI 75

Jezu Adayezedwa na Sathani

Jezu Adayezedwa Katatu-kense na Sathani. Ngaponi mapumpso matatuyo? Kodi Jezu adatawira tani?

NKHANI 76

Jezu Adacenesa Tempwlo

Thangwe ranyi Jezu adayendesa panja bzirombo bzomwe bzikhali mu tempwlo, acigubududza meza za kobiri za akasinthe-sinthe?

NKHANI 77

Jezu Adalewalewa na Mkazi Msamariya

Mkazi Msamariya omwe akhali pa mcera, adadabwa pomwe Jezu adalewalewa naye. Thangwe ranyi? N’ciyani comwe Jezu adauza mkaziyo, napo iye akhanati kuuza munthu ali-wense?

NKHANI 78

Jezu Adapalizira Bzipsa Bzabwino bza Umambo bwa Mulungu

Jezu adacemera anyakupfunza wace kuti akhale ‘akhombwe wakumbamedza wanthu.’Patsogolo pace, iye adapfunzisa ateweri wace 70 kuti akapalizirembo bzipsa bzabwinobzo.

NKHANI 79

Jezu Adacita Bzakudabwisa Bzizinji

Kuli-kwense komwe Jezu akhayenda, atenda akhabwera kuna iye, ndipo iye akhapoza wensenewo. Atendawo akhalimbiratu mwa kundokhuya cakubvala cace cakunja.

NKHANI 80

Apostolo 12 wa Jezu

Mbani omwe Jezu adasankhula kuti akapalizire? Kodi umbayadziwa madzina yawo?

NKHANI 81

Nkhani ya Jezu ya pa Phiri

Jezu adapfunzisa nfundo zakufunika kwene-kwene kwa wanthu omwe akhadawatsonkhanisa pa phiri.

NKHANI 82

Jezu Adapfunzisa Ateweri Wace Kupemba

Kodi Jezu adauza anyakupfunza wace kuti ambapitirize kupembera bzinthu bziponi?

NKHANI 83

Jezu Adadyesa Wanthu Azinji

Kodi cakudabwisa cimweci cimbatipfunzisa ciyani pakulewa bza Yahova na Jezu?

NKHANI 84

Jezu Adafamba Padzulu pa Madzi

Kodi apostolo wale adabva tani pomwe adawona cakudabwisa cimweci?

NKHANI 85

Jezu Adapoza Wanthu pa Nsiku ya Malinkhuma

Thangwe ranyi si wanthu wense omwe akhakomedwa na bzomwe Jezu akhacita?

NKHANI 86

Jezu adalamusa Lazaro kwa anyakufa

Pomwe Jezu adawona kuti Maria akhalira, iye adayambambo kulira. Tsono misozi yaceyo, idadzakhala misozi yacikondweso.

NKHANI 87

Cilaliro Cakumalizira

Jezu adapereka malango yakufunika kwene-kwene kwa apostolo wace pa nsiku yakumalizira yomwe adalalira nawo pabodzi.

NKHANI 88

Jezu Adamangidwa

Juda Sikaliyoti adatsogolera wanthu mpaka ku zunde la Djetsemani kuti akamange Jezu.

NKHANI 89

Pedru adalamba Jezu

Kodi n’ciyani cidacitika mu bwalo la nyumba ya Kaifasi? Ndipo n’ciyani cidacitikambo na Jezu mkati mwa nyumbayo?

NKHANI 90

Infa ya Jezu

Thangwe ranyi Pirato adabvumiza kuti Jezu aphedwe?

NKHANI 91

Kumuka kwa Jezu

Mpsiponi bzinthu bzakudabwisa bzomwe bzidacitika pambuyo pa Jezu kuphedwa?

NKHANI 92

Jezu Adawonekera kwa Apostolo Wace Omwe Akhapha Nsomba

Kodi n’ciyani comwe Jezu adacita kuti abzidziwikise kwa iwo?

NKHANI 93

Jezu Adabwerera Kudzulu

Tsono pomwe akhanati kucita bzimwebzo, iye adawapasa malango yakufunika kwene-kwene.

NKHANI 94

Anyakupfunza wa Jezu Adadzatambira Mzimu Wakucena

Kodi mzimu wakucena udathandiza anyakupfunza wa Jezu kucita cakudabwisa ciponi?

NKHANI 95

Iwo Adapitiriza Kupalizira mwa Kulimba Mtima

Akuku-akulu wa bzipembedzo omwe adapha Jezu adayezera kuletsa anyakupfunza wace kupalizira. Koma iwo alibe kukwanisa.

NKHANI 96

Jezu adasankhula Saulo kuti akhale mpostolo

Saulo akhali nyamadulanthaka wakuipa kwene-kwene wa Akristau, tsono iye adacinja.

NKHANI 97

Korneliyo Adatambira Mzimu Wakucena

Thangwe ranyi Mulungu adatumiza Pedru kumui kwa munthu omwe akhali lini Mjuda?

NKHANI 98

Bzipsa Bzabwino Bzidafika ku Mbuto Zizinji za pa Dziko la Pansi

Mpostolo Paulo adayamba na ulendo bwace bwa upalizi ninga misionariyo bomwe budakamufikisa ku madziko yakutali.

NKHANI 99

Mulindiri wa M’kawoko Adapfunza Cadidi

Kodi cimzimu cakuipa, citeke-teke pabodzi na mphanga bzidathandiza tani kuti nkhaniyi imale bwino?

NKHANI 100

Paulo na Timotio

Awiriwa adaphata basa pabodzi kwa magole mazinji.

NKHANI 101

Paulo Adatumizidwa ku Roma

Iye angadagumana na ngozi zizinji pa ulendobo, tsono palibe comwe cingadamutazisa kuti aleke kuyenda basi.

NKHANI 102

Masomphenya Yomwe Juwau Adawonesedwa

Mpostolo Juwau adawonesedwa na Jezu masomphenya yakulewa bza kutsogolo.

NKHANI 103

‘Umambo Bwanu Bubwere’

Bukhu la Cibvumbulutso limbalatiza momwe Umambo bwa Mulungu bun’dzasandusira dziko la pansiri kuti likhale paraizo.