Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 107

Sitefano Ankubomedwa

Sitefano Ankubomedwa

MUNTHU adagodamayu ni Sitefano. Iye akhali nyakupfunza wakukhulupirika wa Jezu. Tsono ona bzomwe bzinkumucitikira! Wanthuwa wankumuboma na bziminyala. Thangwe ranyi iwo wakhamuwenga kwene-kwene Sitefanoyo kuti wamucite bzimwebzi? Mbatiwone.

Mulungu akhathandiza Sitefano kucita bzakudabwisa. Wanthuwa walibe kukomedwa nabzo, ndipo wadapopotezana naye thangwe ra cadidi comwe iye akhambapfunzisa wanthu. Tsono Mulungu adapasa nzeru kwene-kwene Sitefanoyo, ndipo iye adalatiza kuti wanthuwo wakhapfunzisa bzinthu bzakunama. Bzimwebzo bzidawakalipisa kwene-kwene. Tenepo, wadamuphata, wacicemera wanthu kuti wadzamunamizire bzinthu.

Mkulu wa ansembe adabvunza Sitefano kuti: ‘Kodi bzinthu bzimwebzi mpsacadidi?’ Sitefano adafokotoza nkhani yabwino yakucokera m’Bibliya. Pakumalizira, iye adalewa momwe wanthu wakuipa wadaphera wapolofeta wa Yahova kale-kale. Ndipo adati: ‘Imwepo muli ningati wanthu amwewo. Imwepo mudapha Jezu, mtumiki wa Mulungu, ndipo mulibe kubvera bzakutonga bza Mulungu.’

Bzimwebzo bzidakalipisiratu atsogoleri wa bzipembedzowo! Iwo wakhambaluma mano yawo na ukali. Ndipo Sitefano adadjiguma, aciti: ‘Onani! Ndinkuwona Jezu adakhala ku mbali yadidi ya Yahova kudzuluku.’ Pakubva bzimwebzo, wanthuwo wadafunga makutu na manja yawo, waciyenderatu pakhana Sitefanopo. Wadamuphata, wacimukwekweta mpaka kunja kwa mzinda.

Kumweko, iwo wadakhundula mikanjo yawo, wacipasa mulumbwana Saulo kuti abzisamalire. Kodi unkumuwona Sauloyo? Ndipo wadayamba kuboma Sitefano na minyala. Sitefano adagodama, ninga momwe unkuwonera apa, acipemba Mulungu kuti: ‘Yahova, lekani kuwapasa nyathwa thangwe ra cakuipaci.’ Iye akhadziwa kuti winango wa iwo wakhadapumpsidwa na atsogoleri wa bzipembedzo wale. Atamala kulewa bzimwebzo, Sitefano adafa.

Kodi munthu akakucitira cinthu cakuipa, umbayeza kumucitirambo cakuipa ayai kukumbira Mulungu kuti amupweteke? Jezu na Sitefano walibe kucita bzimwebzo. Iwo wakhali wanthu wabwino, napo kwa womwe wakhawacitira lini bzabwino. Mbatiyeze kuwatewezera.