Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 110

Timotio—mthandizi Mupsa Wa Paulo

Timotio—mthandizi Mupsa Wa Paulo

MULUMBWANA unkumuwona na mpostolo Pauloyu, ni Timotio. Timotio akhakhala na banja lace ku Listra. Mai wace akhali Eunise, ndipo yavu wace wacikazi, akhali Loide.

Kamweka kakhali kacitatu Paulo kubwera kudzazungira Listra. Gole libodzi m’mbuyo mwace, Paulo na Barnaba wakhadayenda kumweko pa ulendo bwawo bwakutoma bwa upalizi. Tsapano Paulo akhabwerera pomwe na xamwali wace Sila.

Un’dziwa kuti Paulo ankuuza ciani Timotioyu? Ankumubvunza kuti: ‘Un’funa kuyenda pabodzi na inepano na Sila? Ungatithandize kupalizira wanthu wa mbuto zakutali.

Timotio adati: ‘Inde, ndin’funa kuyenda.’ Tenepo, nthawe ing’ono-ng’ono patsogolo pace, Timotio adasiya banja lace, aciyenda pabodzi na Paulo na Sila. Tsono tikanati kupfunza bza ulendo bwawobo, mbatidziwe bzomwe bzikhadacitikira Paulo. Pakhadapita magole 17 kutomera pomwe Jezu adawonekera kwa Paulo pa mseu wa ku Damasko.

Kumbukira kuti Paulo akhayenda ku Damaskoko kuti akabonerese anyakupfunza wa Jezu, tsono, nthawe imweyi iye ndiye akhali nyakupfunzayo! Patsogolo pace, anyamadulanthaka wadapangana kupha Paulo, thangwe iwo wakhayafuna lini mapfunziso yace yakulewa bza Jezu. Tsono anyakupfunzawo wadathandiza Paulo kuthawa. Iwo wadamuikha m’citundu, acimubulusa kunja na pa litsito la m’mzindayo.

Patsogolo pace, Paulo adayenda kukapalizira ku Antiyokiya. Kumweko ndiko komwe wateweri wa Jezu wadayamba  kucemeredwa Wakristau. Paulo na Barnaba wadatumizidwa kucokera ku Antiyokiya kuyenda kukapalizira m’madziko ya kutali kwene-kwene. Mzinda ubodzi omwe iwo wadazungira, ukhacemeredwa Listra, ku mui kwa Timotio.

Tsapano, pakhadapita gole libodzi, ndipo Paulo akhadabwerera pomwe ku Listrako pa ulendo bwaciwiri. Pomwe Timotio adayenda pabodzi na Paulo na Sila, un’dziwa n’kuponi komwe iwo wadayenda? Nyang’anisa mapayi, ndipo mbatidziwe mbuto zinango zomwe wadazungirazo.

Pakutoma, iwo wadayenda pafupipo, ku Ikoniyo, wacidzayenda ku mzinda waciwiri wakucemeredwambo Antiyokiya. Patsogolo pace, iwo wadamanga ulendo bwa ku Trowa, wacidzayenda ku Firipo, Tesalonika na Bereya. Unkuwona Atena pa mapayi? Paulo adapalizira kumweku. Patsogolo pace, iwo wadapalizira ku Kolinto gole libodzi na pakati. Pakumalizira iwo wadaima pang’ono ku Efezo. Ndipo wadadzabwerera na ngalawa ku Sezareya, wacidzakwira ku Antiyokiya, komwe Paulo akhakhala.

Tenepo, Timotio adacita ulendo bwa makilometro madzana mazinjisa pakuthandiza Paulo kupalizira ‘bzipsa bzabwino’ na kufungulisa magwere mazinjisa Yacikristau. Kodi ukadzakula, un’dzakhalambo mtumiki wakukhulupirika wa Mulungu ninga Timotio?