Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 104

Jezu Akubwerera Kudzulu

Jezu Akubwerera Kudzulu

NA KUPITA kwa nsiku, Jezu adabziwonesa kwa wateweri wace kazinji-kense. M’nthawe ibodzi, iye adawonekera kwa anyakupfunza 500. Pomwe adawawonekerapo, un’dziwa n’ciani comwe Jezu adawauza? Adawauza bza umambo bwa Mulungu. Yahova akhadatumiza Jezu pansi pano kudzapfunzisa bza Umambo. Ndipo adapitiriza kucita bzimwebzo mpaka pomwe adalamusidwa kwa anyakufa.

Ukadakumbukira kuti umambo bwa Mulungu n’ciani? Inde, Umambobo ni boma lacadidi la Mulungu kudzuluku, ndipo Jezu ndiye Omwe adasankhulidwa na Mulungu kuti akhale mambo. Ninga momwe tapfunzira kale, Jezu adalatiza kuti angadakhala mambo wabwino mwakudyesa anyanjala, kupoza atenda na kulamusa anyakufa, wacikhala na moyo!

 Tenepo, Jezu akadzakutonga ninga mambo kudzuluku pa magole 1.000, kodi pansi pano pan’dzakhala tani? Inde, dziko lense la pansi lin’dzakhala paraizo wakudeka. Kun’dzakhala kulibe pomwe nkhondo, ciwembo, matenda ne infa. Tin’dziwa kuti bzimwebzo ni cadidi, thangwe Mulungu adalenga dziko la pansi kuti likhale paraizo, wanthu wacipfatsa na moyo. Ndipopa iye adakonza zunde la Edeni kumayambiriro kule. Ndipo pakumalizira Jezu an’dzawonesesa kuti kufuna kwa Mulunguku kukwanisike.

Idadzafika tsapano nthawe kuti Jezu abwerere kudzulu. Jezu akhadawonekera kwa anyakupfunza wace mu nsiku 40. Tenepo iwo wakhadatsimikiza kuti iye akhana moyodi. Tsono akanati kusiya anyakupfunza wace, iye adati kwa iwo: ‘Bakakhalani mu Jeruzalemu mpaka mutambire mzimu wakucena.’ Mzimu wakucena ni mphanvu ya Mulungu yakuphata basa, iri ningati kupepedza kwa mphepo. Mzimuyo ungadathandiza anyakupfunzawo kucita kufuna kwa Mulungu. Pakumalizira, Jezu adati: ‘Mupalizire bza inepano mpaka kumamaliziro ya dziko la pansi.’

Atalewa bzimwebzo, cidacitika cinthu cakudabwisa. Iye adayamba kukwira kudzulu, ninga momwe unkuwonera apa. Mitambo idamubisa, acileka kuwoneka, ndipo anyakupfunzawo walibe kudzamuwona pomwe Jezu. Jezu adayenda kudzulu, ndipo ali kumweko adayamba kutonga anyakupfunza wace pansi pano.