Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 92

Jezu Ankulamusa Anyakufa

Jezu Ankulamusa Anyakufa

MTSIKANA unkumuwonayu, ana magole 12 yakubadwa. Jezu adaphatirira boko lace, ndipo mai wace na babace mbamwewa wadaima pafupipa. Un’dziwa thangwe ranyi iwo wankuwoneka wakukondwa? Mbatidziwe.

Babace wa mtsikanayu akhali munthu wakufunika, dzina lace ni Jairo. Nsiku ibodzi, mwana waceyu adaduwala, acigonesedwa pa kama. Tsono iye akhakhala lini bwino. Matendayo yakhalemweratu. Jairo na mkazace wakhana thupo kwene-kwene, thangwe bzikhawoneka kuti mtsikanayo  angadafa. Ndipo mwanayo akhali yekhayo. Tenepo, Jairo adayenda kukanyang’ana Jezu. Iye adabzibva bzakudabwisa bzomwe Jezu akhacita.

Pomwe Jairo adagumana Jezu, thimu likulu la wanthu likhamuzungulira. Tsono Jairo adakwanisa kupapatiza mpaka kuyenda kagodama m’minyendo mwa Jezu. Iye adati: ‘Mwanangu ankuduwala kwene-kwenesa. Bwerani mudzamucize, ndaphata minyendo.’ Jezu adabvuma kuyenda.

Pomwe wakhafamba, thimu la wanthuwo likhambamupanikiza. Ndipo mwadzidzidzi, Jezu adaima, acibvunza kuti: ‘Mbani wandikhuyayu?’ Jezu adabva kuti mphanvu idacoka mwa iye, ndipo adadziwa kuti alipo omwe adamukhuya. Tsono kodi akhali mbani? Ni mkazi omwe akhaduwala kwene-kwene kwa magole 12. Iye adabwera kudzakhuya cakubvala ca Jezu, acicira!

Bzimwebzo bzidacitisa Jairo ule kubva bwino, thangwe adawona momwe bzikhadapusira kuti Jezu apolese munthu. Tsono adafika mtumi. Iye adati kwa Jairo: ‘Lekani kumuboneresa Jezu. Mwana wanu wafa kale.’ Jezu atabva bzimwebzo, adauza Jairo kuti: ‘Leka kukhala na thupo, iye an’dzakhala bwino.’

Pakumalizira pomwe iwo wadafika m’nyumba mwa Jairo, wanthu wakhalira na nsunamo ukulu. Tsono Jezu adati: ‘Lekani kulira. Mwanayu alibe kufa. Ankundogona.’ Tsono iwo wadaseka, wambacinyoza Jezu, thangwe wakhadziwa kuti iye akhadafa.

Ndipo Jezu adatenga mai na baba wa mtsikanayo pabodzi na wapostolo wace, waciyenda m’cipinda momwe wakhadagonesa mwanayo. Adamuphata boko, aciti: ‘Muka!’ Ndipo iye adakhala wa moyo, ninga momwe unkuwoneramu. Iye adalamuka, acifamba! Mai wace na babace wadakondwa kwene-kwene.

Umweyu ni munthu lini wakutoma kulamusidwa na Jezu kwa anyakufa. Bibliya limbalewa kuti wakutoma ni mwana wacimuna wa mkazi mansiwa wakukhala ku mzinda wa Naini. Patsogolo pace, Jezu adalamusambo kwa anyakufa, Lazaro m’bale wa Mariya na Marta. Jezu akadzatonga ninga mambo wa Mulungu, iye an’dzabweresa ku moyo wazinji womwe wadafa. Kodi tingakomedwe lini na bzimwebzo?