Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 64

Salomau Akumanga Tempwlo

Salomau Akumanga Tempwlo

POMWE Davide akhanati kufa, iye adapasa Salomau malinganizidwe ya Mulungu kuti amange tempwlo ya Yahova. Mu gole lacinai la utongi bwa Salomau, iye adayamba kuimanga tempwlo, ndipo idatenga magole manomwe na pakati kuti imale. Wanthu bzulu na bzulu wadaphata basa pakumangidwa kwa tempwloyo, ndipo idadzonga kobiri zizinjisa.

Tempwloyo ikhana bzipinda bziwiri, ninga momwe bzikhaliri na tendi la mkonkhano ire. Tsono bzipindabzo bzikhali bzikulu kawiri-kense kuposa tendilo. Salomau adaikha thungwa la cipangano m’cipinda ca tempwloyo, ndipo bzinthu bzinango bzomwe bzikhali mu tendimo, bzidaikhidwa m’cipinda cinangoco.

Pomwe tempwloyo idamala kumangidwa, wadacita cikondweso cikulu. Salomau adagodama patsogolo pa tempwloyo, acipemba, ninga momwe unkumuwonera pa cithunzi-thunzipa. Salomau adati kwa Yahova: ‘Kudzuluko kungakukwaneni lini na pang’onopo, ndipo ndiye lemweretu tempwloyi. Tsono, Mulungu wangu, ndaphata minyendo, mbatetekerani pomwe wanthu wanu wanibwera kudzakupembani pa nyumba ino.’

Atamala Salomau kupemba, udagwa moto kucokera kudzulu. Motoyo udawotca nsembe ya nyama yomwe ikhadakonzedwa. Ndipo ceza cikulu cidadzala mu tempwloyo. Bzimwebzo bzidalatiza kuti Yahova akhatetekera, ndipo akhadakomedwa na tempwloyo na mpembo wa Salomauyo. Tsapano, tempwloyo ndiyo idakhala mbuto yakuti wanthu wambanamatire, sikuti tendi la mkonkhano lire.

Salomau adatonga mwa nzeru mu nthawe itali, ndipo wanthu wale wakhakondwa. Tsono Salomau adadzalowola akazi wazinji wa madziko yanango, womwe wakhanamata lini Yahova. Ukumuwona m’bodziyu acimbanamata cifanikisoci? Pakumalizira, akaziwo wadacitisa Salomau kunamatambo mirungu minango. Un’dziwa n’ciani cidacitika pomwe Salomau adacita bzimwebzo? Iye akhawasamalira lini pomwe bwino wanthu wale. Iye adakhala wa ciwembo, ndipo wanthuwo wakhakondwa lini pomwe.

Bzimwebzo bzidacitisa kuti Yahova akalipe naye Salomau, ndipo adamuuza kuti: ‘Ndin’kucosera umambobu, ndicipasa munthu munango. Ndinicita lini bzimwebzo mu nthawe ino, koma mu utongi bwa mwana wako. Tsono si wanthu wense wa mu umambo buno wan’dzatongedwa na mwana wako.’Mbatiwone momwe bzimwebzo bzidacitikira.