Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 76

Jeruzalemu Ankupfudzidwa

Jeruzalemu Ankupfudzidwa

YAPITA kale magole 10 kutomera pomwe Mambo Nabukadinazori adatenga Wajirayeri wense wakupfunza bwino, aciyenda nawo ku Babulo. Ndipo tsapano ibzi ndibzo bzinkucitika! Jeruzalemu ankupfudzidwa. Ndipo Wajirayeri womwe walibe kuphedwa, wankutengedwa ninga akapolo ku Babulo.

Kumbukira kuti bzimwebzi ndibzo bzomwe Wapolofeta wa Yahova wadacenjeza penu iwo wangadacinja lini njira zawo zakuipa. Tsono Wajirayeriwo walibe kutetekera wapolofetawo. Iwo wadandopitiriza kumbanamata mirungu yapezi kusiya Yahova. Tenepo, wanthuwo wadathemera kupasidwa nyathwayo. Tin’dziwa bzimwebzo thangwe Ezekiyeri, mpolofeta wa Mulungu, ambatiuza bzinthu bzakuipa bzomwe Wajirayeriwo wakhambacita.

Un’dziwa Ezekiyeri akhali mbani? Iye akhali m’bodzi wa alumbwana omwe Mambo Nabukadinazori adayenda nawo ku Babulo, magole 10, pomwe Jeruzalemu akhanati kupfudzidwa. Danyeri na axamwali wace atatu wale, Sadraki, Mesaki na Abedinego, wadayendesedwambo ku Babuloko mu nthawe ibodzi-bodziyo.

Ezekiyeri akali ku Babuloko, Yahova adamulatiza bzinthu bzakuipa bzomwe bzikhambacitika ku Jeruzalemu, mu tempwlo. Yahova adacita bzimwebzo mwakudabwisa. Ezekiyeriyo akhali ku Babulo, tsono na kumweko, Yahova adamuwonesa bzense bzomwe bzikhacitika mu tempwlomo. Ndipo Ezekiyeriyo adaipidwa nabzo kwene-kwene!

Yahova adauza Ezekiyeri kuti: ‘Nyang’anisa bzinthu bzakunyansa bzomwe wanthu wankucita mu tempwlomu. Nyang’anisa bzithunzi-thunzi bza nyoka na bzirombo bzinango m’nyumbamo na Wajirayeri womwe wankubzinamatawo!’ Ezekiyeri akhawona bzinthubzo, acimbanemba bzomwe bzikhacitikabzo.

Yahova adabvunza Ezekiyeri kuti: ‘Unkuwona bzomwe atsogoleri wa Wajirayeriwa wankucita mwa kabise-bise?’ Inde, iye akhabziwonambo bzimwebzo. Wakhalipo amuna 70, ndipo wense wakhambanamata mirungu yapezi. Iwo wakhati: ‘Yahova ankutiwona lini. Iye adasiya kale dziko lino.’

 Patsogolo pace, Yahova adalatiza Ezekiyeri akazi winango womwe wakhali kumpoto kwa tempwlo. Iwo wakhali pamwepo wacimbanamata Tamuzi, mulungu wapezi. Ndipo adawonambo amuna womwe wakhali pa msuwo wa tempwlo ya Yahova! Wakhalipo 25. Ezekiyeri akhawawona. Iwo wakhagodamira ku mmwera, acimbanamata dzuwa!

Yahova adati: ‘Wanthuwa walibe ulemu na inepano. Sikuti wambandocita bzakuipa bzokha, koma wambadzabzicitira mu tempwlo mwangumo!’ Tenepo, Yahova adapicira kuti: ‘Iwo wan’dzawona mphanvu ya ukali bwangu. Ndipo ndin’dzawabvera lini nsisi wakadzapfudzidwa.’

Yatapita magole matatu m’mbuyo mwa Yahova kulatiza Ezekiyeri bzinthubzo, Wajirayeri wadapandukira Mambo Nabukadinazori. Tenepo, iye adayenda kukamenyana nawo. Pambuyo pa gole libodzi na pakati, wanthu wa ku Babulo wadagwesa litsito la Jeruzalemu, wacitentha mzindawo. Wanthu wazinji wadaphedwa, winango wadayendesedwa ku Babulo ninga akapolo.

Thangwe ranyi Yahova adalekerera kupfudzidwa kwa Wajirayeriwo? Inde, thangwe iwo walibe kutetekera Yahova ne kubvera bzakutonga bzace. Bzimwebzi bzinkulatiza kufunika kwa kumbabvera nthawe zense bzomwe Yahova anilewa.

Pakutoma, wanthu wakucepa ndiwo wadabvumizidwa kukhala mu dziko la Jirayeri. Mambo Nabukadinazori adaikha Mjuda wakucemeredwa Gedaliya kuti ambayang’anire wanthuwo. Tsono patsogolo pace, Wajirayeri winango wadamupha Gedaliyayo. Ndipo wanthuwo wadagopa kuti wanthu wa ku Babulowo wangadadzabwera, wacidzawapfudza wensewo thangwe ra cakuipa wakhadacitaco. Tenepo, iwo wadangingimira Jeremiya kuthawa nawo, kuyenda ku Edjipito.

Dziko la Jirayeri lidakhala lakusaya ne munthu na m’bodziyo. Palibe omwe adakhala m’dzikomo mkati mwa magole 70. Likhalibedi na munthuyo. Tsono Yahova adapicira kuti iye angadadzabweresa wanthu wace m’dzikomo pambuyo pa magole 70. Tsono mkati mwa nthaweyi, n’ciani cidacitikira wanthu wa Mulungu ku dziko la Babulo komwe wakhadayendesedwako? Mbatiwone.