Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 68

Alumbwana Awiri Wakukhala Pomwe Na Moyo

Alumbwana Awiri Wakukhala Pomwe Na Moyo

KODI iwepo ucifa, ucibweresedwa pomwe ku moyo, mai wako angadabva tani? Iwo angadakondwa kwene-kwene! Tsono kodi munthu wakufa, angakhale pomwe na moyo? Kodi bzidacitika kale m’mbuyomu?

Nyang’anisa apa mwamunayu, mkaziyu na mulumbwanayu. Mwamunayu ni mpolofeta Eliya. Mkaziyu ni mansiwa wa ku mzinda wa Zarefa, ndipo mulumbwanayu ni mwanace. Nsiku ibodzi, mwanayo adaduwala. Matendayo yadanyanyiratu, acimalizira kufa. Ndipo Eliya adauza mkaziyo kuti: ‘Ndipase kuno mwanayo.’

Eliya adatenga mwana wakufayo, adayenda naye m’cipinda ca padzulu, acikamugonesa pa kama. Ndipo iye adapemba kuti: ‘Yahova, citisani kuti mwanayu akhale pomwe na moyo.’ Ndipo mwanayo adayamba kupuma! Tenepo, Eliya adabuluka naye, aciti kwa mkazi ule: ‘Ona, mwana wako ana moyo!’ Ndipopa mai wace adakondwa kwene-kwenepa.

Mpolofeta munango wakufunika wa Yahova, akhacemeredwa Elizeu. Iye adatumikira ninga mthandizi wa Eliya. Tsono na nthawe, Yahova adadzaphatisambo basa Elizeu kuti acite bzakudabwisa. Nsiku ibodzi, Elizeu adayenda ku mzinda wa Sunemu, komwe mkazi munango adamukomera mtima kwene-kwene. Patsogolo pace, mkaziyo adadzakhala na mwana mwamuna.

Nsiku inango, ku macibese, pomwe mwanayo akhadakula, iye adayenda kukathandiza mai wace ku munda. Mwadzidzidzi mwanayo adakuwa, aciti: ‘Mai msolo wangu! Atayendesedwa ku mui, mwanayo adafa. Mai wace wadasunama kwene-kwene! Mu nthawe ibodzi-bodziyo iye adakacemera Elizeu.

Pomwe Elizeu adafika, adapita m’cipinda mukhana mwana wakufayo. Adapemba kwa Yahova, acigona padzulu pa thupi la mwanayo. Nthawe ing’ono-ng’ono, thupi la mwanayo lidayamba kuthuma, ndipo adayetsira kanomwe-kense. Mai wace adakomedwa kwene-kwene pakubwera kudzagumana mwana waceyo ana moyo!

Wanthu wazinjisa wadafa kale. Bzimwebzo bzidasunamisa kwene-kwene mabanja yawo na axamwali. Ifepano tiribe mphanvu yakulamusa anyakufa. Tsono Yahova anayo. Kutsogoloku tin’dzapfunza momwe iye an’dzabwezeresa wanthu wazinjisa ku moyo.