Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 75

Alumbwana Anai Ku Babulo

Alumbwana Anai Ku Babulo

MAMBO Nabukadinazori adatenga Wajirayeri wense wakupfunza bwino, aciyenda nawo ku Babulo. Patsogolo pace, mamboyo adasankhula pakati pawo, amuna wakuwoneka bwino na wa nzeru. Anai wa amwewo, mba alumbwana unkuwawonawa. M’bodzi ni Danyeri, ndipo atatuwa ni Sadraki, Mesaki, na Abedinego.

Nabukadinazori an’funa kuwapfunzisa alumbwanawo kuti wambatumikire m’nyumba ya mambo. Akamala kupfunzisidwa magole matatu, wanisankhula alumbwana wa nzeru kwene-kwene kuti wambamuthandize kutonga mirandu. Mamboyo an’funa kuti alumbwanawo wakhale wa mphanvu na wa thanzi mkati mwa mapfunziroyo. Tenepo iye adatonga atumiki wace kuti wambawapase wensenewo cakudya cibodzi-bodzi na vinyu omwe mambo na banja lace wakhatambira.

 Nyang’anisa Danyeriyu. Un’dziwa n’ciani comwe iye ankuuza Asipenazi, mkulu wa atumiki wa Nabukadinazori? Danyeri ankulewa kuti iye an’funa lini kudya bzakudya bza pa meza ya mambo. Tsono Asipenaziyo ankucita thupo. Iye adati: ‘Mambo atonga kuti imwepo mun’funika kubzidya na kumwa. Ndipo mukasaya kuwoneka wa thanzi ninga alumbwana winangowa, iye an’dzandipha.’

Tenepo Danyeri adalalewa na mulindiri omwe Asipenaziyo adaikha kuti ambayang’anire iye na axamwali wace atatuwo. Iye adati: ‘Ndaphata minyendo, tiyezeni mu nsiku 10. Tipaseni bzakumera m’munda kuti tidye, na madzi kuti timwe. Patsogolo pace, mutindendemeze na alumbwana winangowo womwe wankudya bzakudya bza mambo, muciwona mbani ankuwoneka bwino.’

Mulindiriyo adabvuma kucita bzimwebzo. Ndipo zitamala nsiku 10, Danyeri na axamwali wace atatu wale akhawoneka wa thanzi kuposa alumbwana wense winangowo. Tenepo mulindiriyo adawalekerera kupitiriza kumbadya bzakumera m’munda m’mbuto mwa bzakudya bza mambo.

Pakumala kwa magole matatu, alumbwana wensewo wadayendesedwa kwa Nabukadinazori. Atamala kulalewa na wensewo, mamboyo adawona kuti Danyeri na axamwali wace atatuwo, ndiwo wakhali wa nzeru kwene-kwene. Tenepo, iye adawasankhula kuti wambamuthandize m’nyumba ya mambo. Ndipo ciri-cense comwe mamboyo akhabvunza Danyeri, Sadraki, Mesaki na Abedinego, mibvunzo ayai mirandu yakunesa. iwo wakhadziwiratu kakhumi-kense kuposa wansembe na adziwi wace.