Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 72

Mulungu Akuthandiza Mambo Ezekiya

Mulungu Akuthandiza Mambo Ezekiya

UN’DZIWA thangwe ranyi mwamunayu ankupemba kwa Yahova? Thangwe ranyi iye waikha matsambaya pansi, patsogolo pa mphatso ya Yahova? Mwamunayu ni Ezekiya. Iye ni mambo wa madzinza mawiri wa Jirayeri. Ndipo iye ali m’mabvuto makulu. Thangwe ranyi?

Thangwe anyankhondo wa ku Asiriya wapfudza kale madzinza 10 ya kumpoto. Yahova adalekerera kuti bzimwebzo bzicitike, thangwe wanthuwo wakhali wakuipa kwene-kwene. Ndipo tsapano anyankhondo wa ku Asiriya wabwera kudzamenyana na umambo wa madzinza mawiri.

Mambo wa ku Asiriya adatumiza matsamba kwa Mambo Ezekiya. Matsambayo njamweya yomwe Ezekiya ayaikha pa maso pa Mulungu.  Matsambayo yankunyoza Yahova, yacimbauza Ezekiya kuti abzipereke. Ndipopa Ezekiya ankupemba, aciti: ‘Nandi Yahova, tipulumuseni m’manja mwa mambo wa ku Asiriya. Patsogolo pace, mitundu yense in’dzadziwiratu kuti imwe mwekha ndimwe Mulungu.’ Kodi Yahova an’dzatetekera Ezekiya?

Ezekiya ni mambo wabwino. Ali lini ningati wamambo wakuipa wa mu umambo wa madzinza 10 ya Jirayeri ne ninga babace, Mambo Akabe. Ezekiya akhabvera bwino-bwino bzakutonga bzense bza Yahova. Tenepo, atamala Ezekiya kupembako, mpolofeta Zaiya adatumiza mafala aya kucokera kwa Yahova: Mambo wa ku Asiriya an’dzabwera lini ku Jeruzalemu. Palibe mcikunda wace na m’bodziyo omwe an’dzafendera pafupi. Wan’dzathusira lini mzindayu ne msewe na m’bodziyo.’

Nyang’anisa cithunzi-thunzici pa tsambali. Un’dziwa mbani wacikunda wense wakufawa? Mba ku Asiriya. Yahova adatumiza anjo wace, ndipo usiku bubodzi bokha anjoyo adapha wacikunda 185.000 wa ku Asiriya. Tenepo, Mambo wa ku Asiriya acibwerera kwace.

Umambo bwa madzinza mawiriyo udapulumusidwa, ndipo wanthuwo wadakhala na mtendere mwa ka nthawe. Tsono pomwe Ezekiya adafa, mwana wace Manase adakhala mambo. Manase na mwana wace wakumutewera, Amoni, wakhali wamambo wakuipa kwene-kwene. Tenepo, dzikolo lidadzala pomwe na ukapondo na ciwembo. Pomwe Mambo Amoni adaphedwa na atumiki wace, mwana wace Djosiya adaikhidwa mambo wa mu umambo wa madzinza mawiri.