Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 58

Davide Na Goliyati

Davide Na Goliyati

WAFILISITI wadadzamenya pomwe nkhondo na Jirayeri. Abale atatu, akulu wa Davide, wakhali pakati pa anyankhondo wa Sauli. Tenepo, nsiku inango, Djese adauza Davide kuti: ‘Atengere abale wako tirigu na mitanda ya mikate. Kawone momwe iwo aliri.’

Davide atafika mu tsasa wa anyankhondowo, iye adathamangira komwe wakhamenyaniranako kuti akanyang’ane azibale wacewo. Mfilisiti Goliyati, omwe akhali cinzonzomtali, adabwera kudzanyoza Wajirayeri. Iye akhambacita bzimwebzo mu nsiku 40, macibese na maulo. Iye adakuwa, aciti: ‘Sankhulani munthu m’bodzi pakati panupo kuti amenyane nane. Akandikunda, acindipha, ifepano tin’dzakhala akapolo wanu. Tsono ndikamukunda ndine, ndicimupha, imwepo mun’dzakhala akapolo wathu. Ndikukunyosani kuti musankhule munthu amenyane nane.’

Davide adabvunza wacikunda winango kuti: ‘Kodi munthu omwe anipha Mfilisitiyu, acimalisa manyazi ya Jirayeri, an’dzatambira ciani?’

Wacikundawo wadati: ‘Sauli an’dzamudaza kwene-kwene munthuyo. Ndipo an’dzamupasambo mwana wace wacikazi, acikhala mkazace.’

Tsono Wajirayeri wense wakhana mantha na Goliyati thangwe akhali mtali kwene-kwene. Iye akhadatalimpha pafupi-fupi metro zitatu, ndipo akhana munthu wakumbamunyamulira mkhotco wace.

Wacikunda winango wadayenda kukauza Mambo Sauli kuti Davide akhafuna kumenyana na Goliyati. Tsono Sauli adauza Davide kuti: ‘Iwepo ungakwanise lini kumenyana na Mfilisiti ule. Ukali mwana, ndipo iye ni mcikunda pa moyo  wace wense.’ Davide adatawira, aciti: ‘Ndidapha cimbalangondo na mphondolo zomwe zikhadatenga mabira ya babangu. Ndipo Mfilisiti ule an’dzandendemerana nabzo. Yahova an’dzandithandiza.’ Tenepo Sauli adati: ‘Ndoko, Yahova akhale nawe.’

Davide adayenda ku gombe, acikalokota minyala mixanu ya mpsondo, aciyaikha m’budu mwace. Ndipo adatenga sikopo, acikagumana na cinzonzomtalico. Pomwe Goliyati adamuwona, iye alibe kukhulupira. Iye akhayesa kuti bzingadapusa kwene-kwene kupha Davide.

Goliyati ule adati: ‘Bwera kuno uwone, ndipo thupi lako ndin’dzalipereka kuna mbalame na bzirombo kuti bzilidye.’ Tsono Davide adati: ‘Iwe ukubwera kuna ine na mphanga, dipa na msewe, tsono ine ndinkubwera kuna iwe m’dzina la Yahova. Lero Yahova an’dzakupereka m’manja mwangu, ndicikugwesa pansi.’

Pamwepo,Davide adathamangira Goliyati. Iye adatenga mwala m’bodzi m’budu mwace, adauikha pa sikopo, aciuthusa na mphanvu zace zense. Mwala ule udayenderatu kamenya msolo wa Goliyati, ndipo iye adagwa pansi, aciferatu! Wafilisitiwo watawona kuti nyakukunda wawo ule wagwa, iwo wense wadazungunuka, wacilikobola pfumbi. Wajirayeri wadawathamangisa, wacikunda nkhondoyo.