Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 46

Litsito La Jeriko

Litsito La Jeriko

N’CIANI cinkugwesesa litsito la Jeriko? Bzinkukhala ningati pathusidwa ciphuli-phuli ca nkhondo. Tsono nthawe zimwezo, pakhalibe bziphuli-phuli bza nkhondo, ne nfuti. Cimweci n’cakudabwisa cinango ca Yahova! Mbatidziwe momwe bzimwebzi bzidacitikira.

Bvaya bzomwe Yahova adauza Djosuwe: ‘Iwepo na wacikunda wako, muzungulire mzindawo. Muzungulire kabodzi pa nsiku, mu nsiku zitanthatu. Ndokoni nalo pabodzi thungwalo. Wansembe anomwe wafambe kutsogolo kwace, wacimbaliza bzimbututu bzawo.

 ‘Pa nsiku yacinomwe, mudzazungulire mzindayo kanomwe-kense. Ndipo dzalizeni bzimbututubzo, ndipo mwense mudzakuwe ninga kukunda kwa nkhondo. Ndipo litsitolo lin’dzagweratu!’

Djosuwe na wanthu wale wadacita bzomwe Yahova adalewa. Pomwe wakhazungulira, wense wakhali zii. Palibe omwe akhalalewa cinthu. Comwe cikhandobveka cikhali kulira kwa bzimbututu bzire na nzayo za wanthu ankufamba. Anyamadulanthaka wa wanthu wa Mulungu mu Jeriko mule, wakhabva mantha. Ukuwona cingwe cifuiraci cakumangiriridwa pa janerapa? Kodi janera imweyi nja mbani? Inde, Rahabe adacita bzomwe azondi wale wadamuuza kuti acite. Banja lace lense likhali mkatimo, licimbawona naye pabodzi.

Pakumalizira, pa nsiku yacinomwe, watamala kuzungulira mzindayo kanomwe-kense, bzimbututu bzidalira, wacikunda wale wadakuwa, ndipo litsito lire lidagwa pansi. Ndipo Djosuwe adati: ‘Phani wense mu mzindamo, mucilitentha na moto. Tenthani bzense. Tsono sungani siliva, oro, mkuwa na simbi, mucikabziikha mu tendi ya Yahova.’

Djosuwe adauza azondi awiri wale kuti: ‘Ndokoni m’nyumba mwa Rahabe, mucimubweresa panja pano na banja lace lense.’ Rahabe na banja lace lense wadapulumusidwa, ninga momwe azondi wale wakhadamupicira.