Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 43

Djosuwe Akukhala Mtsogoleri

Djosuwe Akukhala Mtsogoleri

MOZEJI an’funa kupita mu Kanani pabodzi na Wajirayeri. Tenepo iye adakumbira: ‘Yahova, ndilekeni ndiyambuke Mkulo wa Joridano, ndicikawonambo dziko labwinolo.’ Tsono Yahova adati: ‘Bzakwana! Leka kubziguma pomwe bzimwebzi!’ Kodi un’dziwa thangwe ranyi Yahova adalewa tenepoyo?

 Thangwe ra bzomwe bzidacitika pomwe Mozeji adamenya tsendwa lire. Kumbukira kuti iye na Aroni walibe kulemekeza Yahova. Iwo walibe kuuza wanthu wale kuti Yahova ndiye angadacosa madzi pa tsendwalo. Na thangwe limwero, Yahova adalewa kuti angadamubvumiza lini kupita mu Kanani.

Tenepo, yatapita minyezi ming’ono-ng’ono ya kufa kwa Aroni, Yahova adati kwa Mozeji: ‘Mutenge Djosuwe, ucikamuimisa pa maso pa mbumba na Eleyazari, mkulu wa ansembe. Ndipo pa maso pa wense, auze wanthuwo kuti Djosuwe ndiye mtsogoleri mupsa.’ Mozeji adacita bzomwe Yahova adamuuza, ninga momwe unkuwonera pa cithunzi-thunzici.

Ndipo Yahova adauza Djosuwe kuti: ‘Khwimika, ndipo leka kugopa. Iwepo un’dzatsogolera Wajirayeri pakupita m’dziko la Kanani lomwe ndidawapicira, ndipo inepano ndin’dzakhala nawe.’

Patsogolo pace, Yahova adauza Mozeji kuti akwire pa ntsonga pa Phiri la Nebo, m’dziko la Moabe. Na pamwepo, Mozeji angadawona bzomwe bzikhali ku ng’ambu ire ya Mkulo wa Joridano, na kuwona dziko lakudeka la Kanani. Yahova adati: ‘Limweri ndiro dziko lomwe ndidapicira kupasa wana wa Abalahamu, Izaki na Djakobi. Ndandokuwonesa, koma unilipita lini.’

Mozeji adafa pa Phiri la Nebo. Iye akhana magole 120 yakubadwa. Iye akhana thanzi, ndipo maso yace yakhawona bwino. Wanthu wale wadasunama kwene-kwene, wacilira kufa kwa Mozeji. Tsono iwo wadakondwa kukhala na Djosuwe ninga mtsogoleri wawo munango.