Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 29

Thangwe Ranyi Mozeji Akuthawa

Thangwe Ranyi Mozeji Akuthawa

ONA Mozeji akuthawa ku Edjipito kule. Ukuwawona wanthu omwe wankumuthamangisawa? Un’dziwa thangwe ranyi amwewa wan’funa kupha Mozeji? Mbatiwone penu tinikwanisa kudziwa.

Mozeji adakula m’nyumba mwa Farawo, mtongi wa ku Edjipito. Iye adadzakhala munthu mkulu na wa nzeru. Mozeji akhadziwa kuti iye akhali lini Mdjipito, koma kuti wadzinza wace wakhali Wajirayeri, akapolo.

Nsiku inango, pomwe Mozeji akhana magole 40 yakubadwa, iye adafuna kukawona bzomwe bzikhacitikira mbumba yace. Iwo wakhasamalidwa kuipa kwene-kwene. Iye adawona Mdjipito munango ankumenya kapolo m’bodzi wa Wajirayeri. Mozeji ule adanyang’ana uku na uku, ndipo pomwe adadziwa kuti palibe omwe akhamuwona, iye adamenya Mdjipito ule, acimupha. Ndipo Mozeji adafucira thupi lacelo pa mcenga.

Mangwana yace, Mozeji adayenda pomwe kukawona mbumba yace. Iye akhayesa kuti angadawathandiza kuleka kukhala akapolo. Tsono iye adawona Wajirayeri awiri ankumenyana. Tenepo, Mozeji adabvunza nyakuphonyayo kuti: ‘Thangwe ranyi unkumumenya m’bale wako?’

Munthuyo adatawira, aciti: ‘Mbani akuiikha mtongi ayai muyeruzi pakati pathu? Apa uti undiphembo ninga momwe udaphera Mdjipito ule?’

Tsapano Mozeji adabva mantha. Iye adadziwa kuti wanthu wadazindikira bzomwe iye adacita na Mdjipito ule. Napo Farawo adabvambo bzimwebzo,  ndipo adatumiza wanthu kuti wakaphe Mozeji. Ndipopa Mozeji ankuthawa ku Edjipito kule.

Atacoka Mozeji ku Edjipitoko, iye adayenda kutali, ku dziko la Midiyani. Kumweko iye adagumana banja la Jetro, ndipo adalowola mwanace m’bodzi dzina lace Zipora. Mozeji adadzakhala m’busa, ndipo akhambausa mabira ya Jetro. Iye adakhala ku Midiyaniko magole 40. Pomwe akhana magole 80 yakubadwa, nsiku inango Mozeji akhasamala mabira ya Jetro, ndipo cidacitika cinthu cinango comwe cidacinja moyo wense wa Mozeji. Sanduliza tsambali, tiwone kuti cinthu cakudabwisaco cikhali ciani.