Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 2

Zunde Lakudeka

Zunde Lakudeka

ONA apa dzikoli, momwe bzense bzidadekera! Ona mauswa na mitiyi, pabodzi na maluwa na bzirombo bzensebzi. Un’kwanisa kulata nzou pabodzi na mphondolo?

Kodi zunde lakudekali lidabwera tani? Mbatiwone momwe Mulungu adatikonzera dzikoli.

Cakutoma, Mulungu adacitisa kuti mauswa yakupsipirira bwino yagudire pansi. Ndipo iye adalenga miti yense yakusiyana-siyana, mikulu-mikulu na ming’ono-ming’ono. Mitiyo yimbadekesa pansi pano. Tsono iyo yimbacitambo bzinango kuposa bzimwebzo. Miti mizinji yimbatipasambo cakudya cakukoma kwene-kwene.

 Patsogolo pace, Mulungu adacitisa kuti nsomba zimbayantce m’madzi, na mbalame kuti zimbambuluke m’dzaulu. Iye adalenga mbwaya, mphaka na mahaci; bzirombo bzikulu-bzikulu na bzing’ono-bzing’ono. Ni bzirombo bziponi bzimbakhala pafupi na kumui kwako? Tin’funika lini kumutenda Mulungu thangwe ra kutikonzera bzinthu bzensebzi?

Pakumalizira, Mulungu adacitisa kuti mbuto inango ya pansi pano ikhale yakufunika kwene-kwene. Mbuto imweyo, adaicemera zunde la Edeni. Ikhali mbuto yabwino kwene-kwene! Bzense m’mwemo bzikhali bzakudeka. Ndipo Mulungu akhafuna kuti dziko lense likhale ninga zunde lakudeka lomwe akhadakonzalo.

Tsono nyang’anisa pomwe pa cithunzi-thunzi ca zundeli. Un’dziwa n’ciani comwe Mulungu adawona kuti cikhasaika? Mbatiwone.